ОБЯВА ЗА БИБЛИОТЕКАР

ОБЯВА
 
Висшият Ислямски Институт обявява конкурс за вакантната длъжност – библиотекар. Конкурса ще се проведе на 30.01.2019г. от 10:00 часа в сградата на ВИИ
Желаещите да подадат молби в Администрацията на ВИИ.
 
За контакт тел: 02 / 9456298

Ликвидационни изпити от 17.09. до 30.09.2018 г.за учебната 2017/2018 г.

ДЕН ЧАС КУРС  I КУРС  II КУРС  III КУРС IV

 

17.09.2018

Понеделник

 

 

Арабски език I-II 

/Сефер / 15:30 ч.

 

История на Тефсира

/А.Абдулах/ 14:40 ч.

 

Осм.-дипл. и палеогр.

/Ст.Андреев/ 10:00 ч.

 

Османска епиграфика

/С.Андреев/  10:00 ч.

Н. История на мюс.страни

/А.Юмеров/ 11:30 ч.

 

18.09.2018

Вторник

 

 

 

Исл. вероучение

/А.Юмеров/ 14:00 ч.

 

Коран-III-IV /М.Джанлъ/

15:30 ч.

 

 

Ислямско право I-II

/М.Хаджи/ 11:30 ч.

 

Псих.на религията

/Б.Мюмюн/ 14:40 ч.

 

19.09.2018

Сряда

  Рел.пеене 11:40 ч.

Турски език I-II

/Емине и Ридван/

15:30 ч.

Риторика /Ахмед/ 11:40 ч.

Исл. Вер. /Айдън/ 14:00 ч.

Осм.-тур. език 15:30 ч.

/Емине Байрактарова/

Хадис I-II

/С.Хасанова/ 10:00 ч.

 

Тасаввуф /Кадир/

14:40 ч.

20.09.2018

Четвъртък

  Х История на Хадиса

/С.Хасанова/ 12:20 ч.

 

Обща философия

/К.Мухаммед/

Акаид-15:30 ч.

Хадис III /А.Абдулах/

Тефсир III /А.Абдулах/

14:00 ч.

21.09.2018

Петък

  Х Турски език III

/Р.Мехмедов/ 09:00 ч.

 

Х Ист.на бълг.Мюсюлм.

/Е.Байрактарова / 09:00 ч.

 

22.09.2018

Събота

 

  Български език

/М.Дончева/ 10:00ч.

 

Усул-ю Тефсир

/Сефер/ 10:00 ч.

 

Английски език /E.Сечкина/

10:00 ч.

10:00 ч.
Понеделник   Ист.на Исляма I

/А.Юмеров/ 15:30 ч.

 

Усул-ю Хадис  /С.Хасанова/

14:50 ч.

Историяна  Мезхебите /К.Мухаммед/

15:30 ч.

Логика /К.Мухаммед/

Келям /К.Мухаммед/

15:30 ч.

25.09.2018

Вторник

  Комп.грам. /Ф.Садулла/

11:00 ч.

Ист.на Ислама II

/А.Юмеров/ 15:30 ч.

 

Ислямска етика

/К.Мухаммед/ 14:50 ч.

 

Методика Р.Обучение

/Б.Бирали/ 14:00 ч.

 

26.09.2018

Сряда

 

  Сийер /А.Юмеров/

14:00 ч.

Арабски език III-IV

/Сефер/ 15:30 ч.

Коран V /Ахмед/ 11:40 ч.

Тефсир I-II

/С.Хасанов/ 15:30 ч.

 

Коран VI  /Ахмед/

14:00 ч.

27.09.2018

Четвъртък

  Коран I-II /К.Мухаммед/ 15:30 ч. Усул-ю Фъкъх /А.Абдулах/ 14:00 ч. Х Ислямска философия

/К.Мухаммед/ 15:30 ч.

 

28.09.2018

Петък

  Х

 

История на Религиите / М.Хаджи/    14:00 ч. Хоспетиране /Динчева/

Педагогика /Л.Попов/

14:00 ч.

 

Съвр.исл.пробл.и фетви

/А.Юмеров/  10:00 ч.

 

Академични изпити за 2018 година

СЪОБЩЕНИЕ

                   На вниманието на абсолвентите, които желаят да се явят на Академични изпити обявени на 02.07.2018 г. / Понеделник / от 09:00 часа.

Изпитие ще се проведат в сградата на ВИИ .

 

От Администрацията

Поправителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  25.06.2018   до   01.07.2018 г. включително

 

ПЪРВИ  КУРС

1.История на Исляма I                                25.06.2018 г.   Айдън Юмеров                       09:00 ч.

2.Религозно пеене                                        26.06.2018 г.   Ахмед Хасанов                      09:00 ч.

3.Коран-и Керим II                             27.06.2018 г.  Д-р Кадир Мухаммед                        09:00 ч.

4.Арабски език II                                           28.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

5.Ислямско вероучение I                               29.06.2018 г.   Айдън Юмеров                   09:00 ч.

6.Турски език II                            30.06.2018 г.   Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов     11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

1.История на тефсира                                   25.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

2.Обща психология                                      25.06.2018 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       11:00 ч.

3.Османо-турски език II                              26.06.2018 г    Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч.

4.Ислямо-турска литература                      26.06.2018 г.   Д-р Емине Байрактарова       11:00 ч.

5.История на хадиса                                      27.06.2018 г.   Селиме  Хасанова                  11:00 ч.

6.Арабски език IV                                          28.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

7.Усул-ю фъкъх                                             29.06.2018 г.   Д-р Ариф Абдулах                 11:00 ч

8.Коран-и Керим IV                                       30.06.2018 г.   Доц.д-р Мустафа ДЖАНЛЪ    09:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

1.Хоспетиране                                                  25.06.2018 г.   Гл.ас.Цветанка Динчева        09:00 ч.

2.Ислямско право II                                          25.06.2018 г.   Д-р Мустафа Хаджи               11:00 ч.

3.Педагогическа психология                       26.06.2018 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       09:00 ч.

4.Тефсир II                                                     26.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                      11:00 ч.

5.Обща философия                               27.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                       09:00 ч.

6..Хадис II                                                      27.06.2018 г.   Селиме  Хасанова                       11:00 ч.

7.Ислямска етика                                 28.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                        09:00 ч.

8.Английски език II                                       28.06.2018 г.   Емине Сечкина                         11:00 ч.

9.Османска дипл.и палеография               29.06.2018 г.   Доц.Стефан Андреев             09 :00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

1.Отношение към Мюсюлм.в България  25.06.2018 г.   Проф.д-р Евгения Иванова    09:00 ч.

2.Социология на религията                     25.06.2018 г.   Доц.д-р Мария Серафимова     11:00 ч.

3.Логика                                                26.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                           09:00 ч.

4.Нова ист.на мюсюлманските страни         26.06.2018 г.   Айдън Юмеров                     11:00 ч.

5.Съврем.ислямски проблеми и фетви          27.06.2018 г.  Айдън Юмеров                    09:00 ч.

6.Методика на религиозното обучение        28.06.2018 г.   Бирали Мюмюн                  09:00 ч.

График за семестриални изпити за задочно обучение

 

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  08.05.2018  до  14.05.2018 г. включително.

ПЪРВИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Религозно пеене                                     08.05.2018 г.      Ахмед Хасанов                       14:00 ч.    

2.Турски език II                                      09.05.2018 г.       Ридван Мехмедов                    14:00 ч .

3.Ислямско вероучение II                     10.05.2018 г.      Айдън Юмеров                      14:00 ч.

4.История на Исляма I                                      11.05.2018 г.      Айдън Юмеров           14:30 ч .

5.Арабски език II                                  12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                   9:30 ч.

6.Коран-и Керим II                                14.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.   

ВТОРИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Османо-турски език II                        08.05.2018 г.       Д-р Емине Байрактарова       14:00 ч.

2.История на хадиса                              09.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    9:30 ч.

3.Усул-ю фъкъх                                     09.05.2018 г.      Д-р Ариф Абдулах                  14:00 ч.

4.Коран-и Керим IV                               10.05.2018 г.      Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ             14:00 ч.   

5.История на тефсира                            11.05.2018 г.       Д-р Сефер Хасанов                14:30 ч.

6.Арабски език IV                                 12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  9:30 ч.

7.Обща психология                                12.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов        11:30 ч.

8.Ислямо-турска литература                 14.05.2018 г.      Д-р Емине Байрактарова         14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО

1.Хоспетиране                                       08.05.2018 г.      Гл.ас.Цветанка Динчева           14:00 ч.

2.Педагогическа психология                 08.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов     10:00 ч.  

3.Ислямска етика                                  09.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             11:30 ч.  

4.Английски език II                              09.05.2018 г.      Емине Сечкина                       14:00 ч.  

5.Османска дипл.и палеография            10.05.2018 г.      Доц.Стефан Андреев      10:00 ч.

6.Ислямско право II                              11.05.2018 г.      Д-р Мустафа Хаджи              9:30 ч.  

7.Хадис II                                              11.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    14:30 ч.

8.Тефсир II                                            12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  11:30 ч.  

            ЧЕТВЪРТИ КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Логика                                                 08.05.2018 г.     Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.

2.Съвр. исл.проблеми и фетви                 09.05.2018 г.     Айдън Юмеров             14:00 ч.

3.Методика на религ.обучение                10.05.2018 г.      Бирали Мюмюн           14:00 ч.

4.Отношение към Мюсюл. в България    11.05.2018 г.  Проф.д-р Евгения Иванова    14:30 ч.

5.Нова история на Мюсюлм. страни      12.05.2018 г.      Айдън Юмеров              14:00 ч.

6.Социология на религията              14.05.2018 г.      Доц.д-р Мария Серафимова    9:30 ч.

 

 

Семестриални изпити за втори-летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на семестриални изпити за втори – летен семестър на учебната 2017/2018 г.

  1. От 08.05.2018 г. до 14.05.2018 г. Всички студенти задочно обучение от Първи до Четвърти курс. Също така Трети редовен курс.
  2. От 21.05.2018 г. до 27.05.2018 г. Всички студенти редовно обучение от Първи и Втори курс.

Поправителна сесия за задочници – 2017/2018 г.

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната  2017– 2018 година. В периода от 08 до 14 Януари 2018 г. /ЗАДОЧНИЦИ/

ПЪРВИ КУРС
 Арабски език I 08.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 14:00 ч.
 Компютърна грамотност 09.01.2018 г.  Ф. Садулла 09:00 ч.
 Турски език I 10.01.2018 г.  Р. Мехмедов 14:00 ч.
 Коран-и Керим I 11.01.2018 г.  д-р Кадир Мухаммед 14:00 ч.
 Български език 12.01.2018 г.  М. Дончева 09:00 ч.
 Сийер 13.01.2018 г.  А. Юмеров 09:00 ч.
 Акаид 13.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 11:00 ч.
ВТОРИ КУРС
 Усул-ю Хадис 08.01.2018 г.  С. Хасанова 14:00 ч.
 Усул-ю Тефсир 09.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 16:00 ч.
 Коран-и Керим III 10.01.2018 г.  доц. д-р М. Джанлъ 14:00 ч.
 Турски език III 11.01.2018 г.  Р. Мехмедов 14:00 ч.
 История на религиите 12.01.2018 г.  С. Ибрахимова 14:00 ч.
 Ислямско вероучение 13.01.2018 г.  А. Юмеров 09:00 ч.
 Османо-турски език I 13.01.2018 г.  д-р Е.  Байрактарова 11:00 ч.
 История на Исляма I 14.01.2018 г.  А. Юмеров 09:00 ч.
 Арабски език III 14.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 11:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
 Тефсир I 08.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 14:00 ч.
 Възрастова психология 09.01.2018 г.  Проф. д-р С. Иванов 14:00 ч.
 Ислямско право I 09.01.2018 г.  д-р М. Хаджи 15:30 ч.
 Коран-и Керим V 10.01.2018 г.  А. Хасанов 14:00 ч.
 Хадис I 11.01.2018 г.  С. Хасанова 14:00 ч.
Английски език I 13.01.2018 г.  Е. Сечкина 09:00 ч.
 Педагогика 13.01.2018 г.  проф. д-р Л. Попов 11:00 ч.
 История на Мезхебите 14.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 09:00 ч.
ЧЕТВЪРТИ КУРС
 Османска епиграфика 08.01.2018 г.  доц.  Ст. Андреев 09:00 ч.
 Психология на религията 09.01.2018 г.  Б. Мюмюн 14:00 ч.
 Коран-и Керим VI 10.01.2018 г.  А. Хасанов 14:00 ч.
 История на бълг.Мюсюлмани 11.01.2018 г.  д-р Е.  Байрактарова 14:00 ч.
 Ислямска философия 12.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 14:00 ч.
 Хадис III 13.01.2018 г.  д-р А. Абдулах 09:00 ч.
 Тасаввуф 13.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 11:00 ч.
 Тефсир III 14.01.2018 г.  д-р А. Абдулах 09:00 ч.
 Келям 14.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 11:00 ч.

Семестриални изпити 2017/2018 г.

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната  2017 – 2018 година

В периода от 21 декември  до  28 декември 2017 год.    / ЗАДОЧНИЦИ /

ПЪРВИ КУРС
Български език 22.12.2017 г.  Mаргарита Дончева 14:00 ч.
Коран-и Керим I 23.12.2017 г.  д-р. Кадир Мухаммед 09:00 ч.
Акаид 24.12.2017 г.  д-р. К. Мухаммед 14:00 ч.
Сийер 25.12.2017 г.  А. Юмеров 14:00 ч.
Компют.грамотност 26.12.2017 г.  Ф. Садулла 14:00 ч.
Турски език I 27.12.2017 г.  Р. Мехмедов 14:00 ч.
Арабски език I 28.12.2017 г.  д-р. С. Хасанов 14:00 ч.
ВТОРИ КУРС
Коран и Керим III 21.12.2017 г.  доц. д-р. Мустафа Джанлъ 14:00 ч.
История на религиите 22.12.2017 г.  Севджан Ибрахимова 14:00 ч.
Усул-ю Тефсир 23.12.2017 г.  д-р. Сефер Хасанов 09:00 ч.
Османо-турски език I 23.12.2017 г.  д-р. Емине Байрактарова 11:00 ч.
История на Исляма I 24.12.2017 г.  Айдън Юмеров 09:00 ч.
Арабски език III 24.12.2017 г.  д-р. Сефер Хасанов 11:00 ч.
Усул-ю Хадис 26.12.2017 г.  Селиме Хасанова 11:00 ч.
Турски език III 26.12.2017 г.  РидванМехмедов 14:00 ч.
Ислямско вероучение II 27.12.2017 г.  Айдън Юмеров 14:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
Коран и Керим V 21.12.2017 г.  Ахмед Хасанов 14:00 ч.
Педагогика 22.12.2017 г.  проф. д-р.  Любомир Попов 14:00 ч.
Възрастова психология 23.12.2017 г.  проф. д-р. Стойко Иванов 09:00 ч.
Английски език I 23.12.2017 г.  Емине Сечкина 11:00 ч.
Тефсир I 24.12.2017 г.  д-р. Сефер Хасанов 09:00 ч.
История на Мезхебите 25.12.2017 г.  д-р. Кадир Мухаммед 14:00 ч.
Ислямско право I 26.12.2017 г.  д-р. Мустафа Хаджи 14:00 ч.
Хадис I 27.12.2017 г.  Селиме Хасанова 14:00 ч.
ЧЕТВЪРТИ КУРС 
Келям 22.12.2017 г.  д-р. Кадир Мухаммед 14:00 ч.
История на бълг.Мюсюлмани 23.12.2017 г.  д-р. Емине Байрактарова 09:00 ч.
Османска епиграфика 23.12.2017 г.  доц. Стефан Андреев 11:00 ч.
Хадис III 24.12.2017 г.  д-р. Ариф Абдулах 09:00 ч.
Тефсир III 24.12.2017 г.  д-р. Ариф Абдулах 11:00 ч.
Ислямска философия 25.12.2017 г.  д-р. Кадир Мухаммед 14:00 ч.
Психология на религията 26.12.2017 г.  Бирали Мюмюн 14:00 ч.
Тасаввуф 27.12.2017 г.  д-р. Кадир Мухаммед 14:00 ч.
Коран-и Керим VI 28.12.2017 г.  Ахмед Хасанов 14:00 ч.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА 2017 – 2018 /ЗИМЕН СЕМЕСТЪР/

ДЕН ЧАС БЛОК I. КУРС II. КУРС III. КУРС IV. КУРС
ПОНЕДЕЛНИК 08:30
09:50
1 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Aрабски език III
/Сефер/
Хадис I
/С. Хасанова/
Османска епиграфика
/Ст. Андреев/
10:05
11:25
2 Акаид
/К. Мухаммед/
История на Исляма II
/А.Юмеров /
Tефсир I
/Сефер/

 

История на бълг. Мюсюлмани
/Е.Байрактарова/
11:40
13:00
3 Арабски език I
/Сефер/
Усул-ю Хадис
/С.Хасанова/
История на Мезхебите
/К. Мухаммед/
Х
14:00
15:20
4 Х Усул-ю Хадис ½
/Селиме/
Х Х
ВТОРНИК 08:30
09:50
1 Компютърна грамотност
/Ф. Садулла/
Арабски език III
/Сефер/
Възрастова психология
/Ст. Иванов/
Тасаввуф
/К.Мухаммед/
10:05
11:25
2 Комп.грамотност ½
Сийер ½
/
А.Юмеров/
Осм. eзик I ½
/Е.Байрактарова
Тур. ез. III ½
/Емине и Ридван/
Ислямско право I
/М.Хаджи/
Тасаввуф ½
/К.Мухаммед/
Псих. религията ½
/Б. Бирали/
11:40
13:00
3 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Усул-ю Тефсир
/Сефер/
История на Мезхебите ½
/К. Мухаммед/
Психология на религията
/Б.Бирали/
14:00
15:20
4 Турски език *
/С. Хасанова и Ридван/
Курс
Усул-ю Тефсир ½
/Сефер/
Х Ист. на бълг. Мюсюлм.1/2
/
Емине/ 
СРЯДА 08:30
09:50
1 Турски език I
/Емине и Ридван/
Арабски език III
/Сефер/
10:05
11:25
2 Арабски език I
/Сефер/
Коран-и Керим III
/Мустафа/
Коран-и Керим
/А.Хасанов/  
Ислямска философия
/
К. Мухаммед/
11:40
13:00
3 Турски език *
/С. Хасанова и Ридван/
Курс
Ислямско Вероучение II
/А.Юмеров/
Ислямско право I
/М.Хаджи/
Коран-и Керим
/А.Хасанов/
14:00
15:20
4 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Oсмано-турски език I
/Е.Байрактарова/
Тефсир I
/С. Хасанов/
Ислямска ф-я ½
/
К. Мухаммед/
08:30
09:50
1 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
История на Исляма II
/А.Юмеров /
Призив и приложение
/А.Юмеров/
Х
ЧЕТВЪРТЪК 10:05
11:25
2 Арабски език I
/Сефер/
Коран-и Керим III
/Мустафа/
Хадис I
/С. Хасанова/
Келям
/К. Мухаммед/
11:40
13:00
3

 

Tурски език I
/Емине и Ридван/
Ислямско Вероучение II
/А.Юмеров/
Английски език I
/Е. Сечкина/
Келям ½
/
К. Мухаммед/
Тефсир
III ½
/
А.Абдулах/
14:00
15:20
4 Сийер
/А.Юмеров/
Турски език III
/Емине и Ридван/
Английски език I
/Е. Сечкина/
Тефсир III ½
/А.Абдулах/
Хадис III ½
/А.Абдулах/
08:30
09:50
1 Български език
/М.Дончева/
История на религиите
/С. Ибрахимова/
Х

 

Хадис III ½
/
А.Абдулах/
ПЕТЪК 10:05
11:25
2 Български език
/М.Дончева/
История на религиите
/С. Ибрахимова/
Педагогика
/Л. Попов/
Х