Поправителна сесия за Задочници – 2017/2018 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната  2017– 2018 година. В периода от 08 Януари до 14 Януари 2018 г. /ЗАДОЧНИЦИ/

                                                                            

ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина:                       Дата:                          Преподавател:                  Час:

 1. Арабски език I 08.01.2018 г.               Д-р С.Хасанов                                        14:00 ч.
 2. Компютърна грамотност 09.01.2018 г.             Ф.Садулла                             09:00 ч.
 3. Турски език I  10.01.2018 г .             Р.Мехмедов                                             14:00 ч.
 4. Коран-и Керим I 11.01.2018г.               Д-р Кадир Мухаммед                       14:00 ч.
 5. Български език 12.01.2018 г.  М.Дончева                                                      09:00 ч.
 6. Сийер 13.01.2018 г.              А.Юмеров                                                             09:00 ч.
 7. Акаид 13.01.2018 г.               Д-р К.Мухаммед                                                  11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

 1. Усул-ю Хадис 08.01.2018 г.  С.Хасанова                                                         14:00 ч.
 2. Усул-ю Тефсир 09.01.2018 г.              Д-р С.Хасанов                                     16:00 ч.
 3. Коран-и Керим III 10.01.2018 г.               Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ                    14:00 ч
 4. Турски език III 11.01.2018 г.                          Р.Мехмедов                             14:00 ч.
 5. История на религиите 12.01.2018 г.              С.Ибрахимова                     14:00 ч.
 6. Ислямско вероучение 13.01.2018 г.             А.Юмеров                              09:00 ч.
 7. Османо-турски език I 13.01.2018 г.              Д-р Е. Байрактарова            11:00 ч.
 8. История на Исляма I 14.01.2018 г.  А.Юмеров                                            09:00 ч.
 9. Арабски език III 14.01.2018 г.              Д.р С.Хасанов                                   11:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

 1. Тефсир I 08.01.2018 г.  Д-р С.Хасанов                                                             14:00 ч.
 2. Възрастова психология 09.01.2018 г.              Проф.д-р С.Иванов           14:00 ч.
 3. Ислямско право I  09.01.2018 г.               Д-р М.Хаджи                                 15:30 ч.
 4. Коран-и Керим V 10.01.2018 г.              А.Хасанов                                        14:00 ч.
 5. Хадис I 11.01.2018 г.              С.Хасанова                                                         14:00 ч.

6 Английски език I                            13.01.2018 г.               Е.Сечкина               09:00 ч.

 1. Педагогика 13.01.2018 г.              Проф.д-р Л.Попов                                   11:00 ч.
 2. История на Мезхебите 14.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                  09:00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Османска епиграфика 08.01.2018 г.              Доц. Ст.Андреев                   09:00 ч.
 2. Психология на религията 09.01.2018 г.              Б.Мюмюн                       14:00 ч.
 3. Коран-и Керим VI 10.01.2018 г.             А.Хасанов                                      14:00 ч.
 4. История на бълг.Мюсюлмани 11.01.2018 г.  Д-р Е. Байрактарова       14:00 ч.
 5. Ислямска философия 12.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                  14:00 ч.
 6. Хадис III 13.01.2018 г.  Д-р А.Абдулах                                                            09:00 ч.
 7. Тасаввуф 13.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                                         11:00 ч.
 8. Тефсир III 14.01.2018 г.              Д-р А.Абдулах                                             09:00 ч.
 9. Келям 14.01.2018 г.                          Д-р К.Мухаммед                                  11:00 ч

Семестриални изпити 2017/2018 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната  2017 – 2018 година

В периода от 21 декември  до  28 декември 2017 год.    / ЗАДОЧНИЦИ /

                                                                                                Утвъждавам,

                                                                                                            И.Д. РЕКТОР : ……………..

                                                                                                                        /Д-р М.ХАДЖИ/

ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина       Дата                Преподавател                                                         Час

 1. Български език   22.12.2017 г.  Mаргарита Дончева                                   14:00 ч.
 2. Коран-и Керим I           23.12.2017 г.      Д-р Кадир Мухаммед                    09:00 ч.
 3. Акаид           24.12.2017 г.      Д-р К.Мухаммед                                                14:00 ч.
 4. Сийер           25.12.2017 г.      А.Юмеров                                                          14:00 ч.
 5. Компют.грамотност    26.12.2017 г.      Ф.Садулла                                        14:00 ч.
 6. Турски език I           27.12.2017 г.      Р.Мехмедов                                           14:00 ч.
 7. Арабски език I           28.12.2017 г.     Д-р С.Хасанов                                      14:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

 1. 1. Коран и Керим III      21.12.2017 г.       Доц.д-р Мустафа ДЖАНЛЪ                      14:00 ч
 2. 2. История на религиите 22. 12.2017 г.  Севджан Ибрахимова                             14:00 ч.
 3. 3. Усул-ю Тефсир                  23.  12.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                            09:00 ч.
 4. 4. Османо-турски език I      23. 12.2017 г.       Д-р Емине Байрактарова                11:00 ч.
 5. История на Исляма I       24.12.2017 г.       Айдън Юмеров                                         09:00 ч.
 6. 6. Арабски език III               24. 12.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                              11:00 ч.
 7. 7. Усул-ю Хадис                   26. 12.2017 г.       Селиме Хасанова                                 11:00 ч.
 8. 8. Турски език III      26. 12.2017            г.        РидванМехмедов                                14:00 ч.
 9. Ислямско вероучение II    27.12.2017 г.     Айдън Юмеров                                       14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

 1. Коран и Керим V   21.12.2017 г.          Ахмед Хасанов                                                 14:00 ч.
 2. Педагогика   22.12.2017 г.          Проф.д-р Любомир Попов                                      14:00 ч.
 3. Възрастова психология   23.12.2017 г.          Проф.д-р Стойко Иванов                  09:00 ч.
 4. Английски език I   23.12.2017 г.          Емине Сечкина                                                 11:00 ч.
 5. Тефсир I                24.12.2017 г.          Д-р Сефер Хасанов                                              09:00 ч.
 6. История на Мезхебите   25.12.2017 г.          Д-р Кадир Мухаммед                            14:00 ч.
 7. Ислямско право I   26.12.2017 г.          Д-р Мустафа Хаджи                                         14:00 ч.
 8. Хадис I   27.12.2017 г.          Селиме Хасанова                                                                14:00 ч.

 

            ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Келям 22.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                                   14:00 ч.
 2. История на бълг.Мюсюлмани 23.12.2017 г Д-р Емине Байрактарова                        09:00 ч.
 3. Османска епиграфика 23.12.2017 г.       Доц.Стефан Андреев                                       11:00 ч.
 4. Хадис III 24.12.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                                      09:00 ч.
 5. Тефсир III                    24.12.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                11:00 ч.
 6. Ислямска философия 25.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                       14:00 ч.
 7. Психология на религията             26.12.2017 г.        Бирали Мюмюн                            14:00 ч.
 8. Тасаввуф 27.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                              14:00 ч.
 9. Коран-и Керим VI 28.12.2017 г.        Ахмед Хасанов                                                         14:00 ч.

 

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА 2017 – 2018 /ЗИМЕН СЕМЕСТЪР/

ДЕН ЧАС БЛОК I. КУРС II. КУРС III. КУРС IV. КУРС
ПОНЕДЕЛНИК 08:30
09:50
1 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Aрабски език III
/Сефер/
Хадис I
/С. Хасанова/
Османска епиграфика
/Ст. Андреев/
10:05
11:25
2 Акаид
/К. Мухаммед/
История на Исляма II
/А.Юмеров /
Tефсир I
/Сефер/

 

История на бълг. Мюсюлмани
/Е.Байрактарова/
11:40
13:00
3 Арабски език I
/Сефер/
Усул-ю Хадис
/С.Хасанова/
История на Мезхебите
/К. Мухаммед/
Х
14:00
15:20
4 Х Усул-ю Хадис ½
/Селиме/
Х Х
ВТОРНИК 08:30
09:50
1 Компютърна грамотност
/Ф. Садулла/
Арабски език III
/Сефер/
Възрастова психология
/Ст. Иванов/
Тасаввуф
/К.Мухаммед/
10:05
11:25
2 Комп.грамотност ½
Сийер ½
/
А.Юмеров/
Осм. eзик I ½
/Е.Байрактарова
Тур. ез. III ½
/Емине и Ридван/
Ислямско право I
/М.Хаджи/
Тасаввуф ½
/К.Мухаммед/
Псих. религията ½
/Б. Бирали/
11:40
13:00
3 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Усул-ю Тефсир
/Сефер/
История на Мезхебите ½
/К. Мухаммед/
Психология на религията
/Б.Бирали/
14:00
15:20
4 Турски език *
/С. Хасанова и Ридван/
Курс
Усул-ю Тефсир ½
/Сефер/
Х Ист. на бълг. Мюсюлм.1/2
/
Емине/ 
СРЯДА 08:30
09:50
1 Турски език I
/Емине и Ридван/
Арабски език III
/Сефер/
10:05
11:25
2 Арабски език I
/Сефер/
Коран-и Керим III
/Мустафа/
Коран-и Керим
/А.Хасанов/  
Ислямска философия
/
К. Мухаммед/
11:40
13:00
3 Турски език *
/С. Хасанова и Ридван/
Курс
Ислямско Вероучение II
/А.Юмеров/
Ислямско право I
/М.Хаджи/
Коран-и Керим
/А.Хасанов/
14:00
15:20
4 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Oсмано-турски език I
/Е.Байрактарова/
Тефсир I
/С. Хасанов/
Ислямска ф-я ½
/
К. Мухаммед/
08:30
09:50
1 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
История на Исляма II
/А.Юмеров /
Призив и приложение
/А.Юмеров/
Х
ЧЕТВЪРТЪК 10:05
11:25
2 Арабски език I
/Сефер/
Коран-и Керим III
/Мустафа/
Хадис I
/С. Хасанова/
Келям
/К. Мухаммед/
11:40
13:00
3

 

Tурски език I
/Емине и Ридван/
Ислямско Вероучение II
/А.Юмеров/
Английски език I
/Е. Сечкина/
Келям ½
/
К. Мухаммед/
Тефсир
III ½
/
А.Абдулах/
14:00
15:20
4 Сийер
/А.Юмеров/
Турски език III
/Емине и Ридван/
Английски език I
/Е. Сечкина/
Тефсир III ½
/А.Абдулах/
Хадис III ½
/А.Абдулах/
08:30
09:50
1 Български език
/М.Дончева/
История на религиите
/С. Ибрахимова/
Х

 

Хадис III ½
/
А.Абдулах/
ПЕТЪК 10:05
11:25
2 Български език
/М.Дончева/
История на религиите
/С. Ибрахимова/
Педагогика
/Л. Попов/
Х

 

Допълнителен приемен изпит

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

     На 10.10. 2017 г. в сградата на ВИИ ще се проведе допълнителен приемен изпит за учебната 2017/2018 година. от 14:00 часа.  Изпита ще бъде само за редовна форма на обучение.

 

                                                                                                                   От Ректората

Допълнителен прием на 28.09.2017 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ 

СЪОБЩЕНИЕ

          ВИСШИЯ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА  УЧЕБНАТА

2017/2018 г. ЗА РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

28.09.2017 г. ОТ 09:00 часа В СГРАДАТА НА ВИИ.

 

ОТ РЕКТОРАТА

График за провеждане на ликвидационна поправителна изпитна сесия на учебната 2016-2017 от 25 Септември до 07 Октомври 2017 г. включително

ДЕН КУРС I КУРС II КУРС III КУРС IV
25.09.2017
Понеделник
Арабски език I-II
Сефер
15:30
История на Тефсира
А. Абдулах
14:40
Осм. -дипл. и палеогр.
Ст. Андреев
10:00
Османска епиграфика
С. Андреев
10:00
Н. История на мюс. страни
А. Юмеров
11:30
26.09.2017
Вторник
Исл. вероучение
А. Юмеров
14:00
Коран-III-IV
А. Топуз
15:30
Ислямско право I-II
М. Хаджи
11:30
Псих. на религията
Б. Мюмюн
14:40
27.09.2017
Сряда
Рел. пеене
11:40
Риторика
Ахмед
11:40
Хадис III
С. Хасанова
10:00
Тасаввуф
Кадир
14:40
Турски език III
Емине и Ридван
15:30
Исл. Вер
Айдън
14:00
Осм. -тур. език
Емине Байрактарова
15:30
28.09.2017
Четвъртък
Х История на Хадиса
С. Хасанова
12:20
Обща философия
К. Мухаммед
Акаид
15:30
Хадис III
А. Абдулах
Тефсир III
А. Абдулах
14:00
29.09.2017
Петък
Х Турски език III
Р. Мехмедов
09:00
Х Ист. на бълг. Мюсюлм.
Е. Байрактарова
09:00
30.09.2017
Събота
Български език
М. Дончева
10:00
Усул-ю Тефсир
Сефер
10:00
Английски език
E. Сечкина
10:00
Конст. право и чов. права
Н. Киселова
10:00
02.10.2017
Понеделник
Ист. на Исляма I
А. Юмеров
15:30
Усул-ю Хадис
С. Хасанова
14:50
История на Мезхебите
К. Мухаммед
15:30
Логика
К. Мухаммед
Келям
К. Мухаммед
15:30
03.10.2017
Вторник
Комп. грам.
Ф. Садулла
11:00
Ист. на Ислама II
А. Юмеров
15:30
Ислямска етика
К. Мухаммед
14:50
Методика Р. Обучение
Б. Бирали
14:00
04.10.2017
Сряда
 
Сийер
А. Юмеров
14:00
Арабски език III-IV
Сефер
15:30
Тефсир III
С. Хасанов
15:30
Коран VА. Хасанов
Коран VI Ахмед
11:40 и 14:00
05.10.2017
Четвъртък
Коран I-II
К. Мухаммед
15:30
Усул-ю Фъкъх
А. Абдулах
14:00
Х Ислямска философия
К. Мухаммед
15:30
06.10.2017
Петък
Х

 

История на Религиите
С. Ибрахимова
14:00
Хоспетиране
Динчева
Педагогика
Л. Попов
14:00
Съвр. исл. пробл. и фетви
А. Юмеров
10:00
07.10.2017
Събота
Х Обща психол.
С. Иванов
09:00
Възр. псих.
С. Иванов
09:00
Социология на религията
М. Серафимова
09:00
Ислямо-турска л-ра
Е. Байрактарова 10:00
Пед. псих.
С. Иванов
10:00

Добълнителен прием 2017/2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ 2017-2018 г. –       Допълнителен прием за Редовно  – Задочно обучение

 

1.Основни ислямски религиозни познания –  /тест/.

2.Интервю.

Изпитите ще се проведат на 07 Септември 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр.София.

 

                                                                                                                                       ОТ РЕКТОРАТА

График поправителна сесия 2016/2017 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2016-2017 г.

в периода  от  03.07.2017   до   07.07.2017 г. включително

 

ПЪРВИ  КУРС

1.История на Исляма I                              03.07.2017 г.   Айдън Юмеров                        09:00 ч.

2.Религозно пеене                                     04.07.2017 г.   Ахмед Хасанов                         09:00 ч.

3.Коран-и Керим II                             05.07.2017 г.   Д-р Кадир Мухаммед                      09:00 ч.

4.Арабски език II                                           06.07.2017 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

5.Ислямско вероучение I                               07.07.2017 г.   Айдън Юмеров                   09:00 ч.

6.Турски език II                              07.07.2017 г.   Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов   11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

1.История на тефсира                                 03.07.2017 г.   Д-р Ариф Абдулах                 09:00 ч.

2.Усул-ю фъкъх                                             03.07.2017 г.   Д-р Ариф Абдулах                 11:00 ч.

3.Османо-турски език II                                04.07.2017 г    Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч. *

4.Риторика                                                      04.07.2017 г.   Ахмед Хасанов                         11:00 ч.

5.Ислямо-турска литература                     05.07.2017 г.   Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч.

6.Коран-и Керим IV                                       05.07.2017 г.   Д-р Акиф ТОПУЗ                      11:00 ч.

7.История на хадиса                                      06.07.2017 г.   Селиме  Хасанова                  09:00 ч.

8.Арабски език II                                            06.07.2017 г.   Д-р Сефер Хасанов                  11:00 ч.

9.Обща психология                                        07.07.2017 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       09:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

1.Хоспетиране                                             03.07.2017 г.       Гл.ас.Цветанка Динчева        09:00 ч.

2.Рамазански стаж                                      03.07.2017 г.       Комисия                                    11:00 ч.

3.Ислямско право II                                      04.07.2017 г.      Д-р Мустафа Хаджи               09:00 ч.

4.Педагогическа психология                      04.07.2017 г.     Проф.д-р Стойко Иванов      11:00 ч.

5.Тефсир II                                                   05.07.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                    09:00 ч.

6.Обща философия                           05.07.2017 г.       Д-р Кадир Мухаммед                        11:00 ч.

7.Хадис II                                                   06.07.2017 г.        Селиме  Хасанова                        09:00 ч.

8.Ислямска етика                                  06.07.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                    11:00 ч.

9.Английски език II                                       07.07.2017 г.       Емине Сечкина                      09:00 ч.

10.Османска дипл.и палеография              07.07.2017 г.        Доц.Стефан Андреев          11:00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

1.Конституц. право и човеш. права               03.07.2017 г.    Д-р Наталия Киселова      09:00 ч.

2.Социология на религията                      03.07.2017 г.      Доц.д-р Мария Серафимова  11:00 ч.

3.Логика                                                           04.07.2017 г.                Д-р Кадир Мухаммед   09:00 ч.

4.Нова ист.на мюсюлманските страни         04.07.2017 г.      Айдън Юмеров                  11:00 ч.

5.Съврем.ислямски проблеми и фетви         05.07.2017 г.     Айдън Юмеров                 09:00 ч.

6.Методика на религиозното обучение        06.07.2017 г.     Бирали Мюмюн                09:00 ч.

Съобщение за прием – 2017/2018 г.

             ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

2016 – 2017 г.

I.Поправителните изпити за летен семестър на учебната 2016-2017 от 03.07.2017  до  07.07.2017 г.

II.Академичните изпити за учебната 2016-2017 г. на 04.07.2017 год. – от 9:00 ч.

III.Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2016-2017г.  от  25.09.2017  до  07.10.2017 г. от 9:00 ч.

2017 – 2018 г.

IV.Кандидатстудентски изпити за учебната 2017-2018 г. на 06.07.2017 г. от 8:30 ч.

V.Начало на учебната 2017-2018 г. на 02.10.2017 г./Понеделник/ от 8:30 ч.

VI.Очните занятия на задочниците за зимен семестър на учебната 20172018 г. – от  11.09.2017  до  29 .09.2017 г. от 8:30 ч.

VII.Семестриалните изпити на Задочниците за зимен семестър на учебната 2017-2018 г. – от  22.12.2017  до  29.12.2017 г. от 8:30 ч.

 

ОТ РЕКТОРАТА :