Архив на: redaktor

Ликвидационна изпитна сесия – 2015/2016 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

Утвърждавам,

  И.Д. РЕКТОР: ……………………

     /Д-р  М.ХАДЖИ/

График за провеждане на ликвидационна поправителна изпитна сесия на учебната 2015-2016

    От 10 Октомври  до  22 Октомври  2016 г. включително

ДЕН ЧАС КУРС  I КУРС  II КУРС  III КУРС IV

 

10.10.2016

Понеделник

14:00

 

 

Арабски език I-II 

/Айхан /

 

История на Тефсира

/С.Хасанов/

 

Осм.-дипл. и палеогр.

/Ст.Андреев/

Н. История на мюс.страни

/Е.Байрактарова/

 

11.10.2016

Вторник

 

14:00

 

 

Исл.вероучение

/М.Хаджи/

 

Турски език III

/Р.Мехмедов/

 

Ислямско право I-II

/М.Хаджи/

 

Псих.на религията

/Б.Мюмюн/

 

12.10.2016

Сряда

14:00

15:30

Турски език I II

/Емине и Ридван/

 

Риторика /А.Хасанов/

Прил.проф.подг./Билял/

Хадис I-II

/С.Хасанова/

 

Призив и приложение

/У.АТА/

 

13.10.2016

Четвъртък

14:00

 

Религиозно пеене

/Б.Джошкун/

 

История на Хадиса

/С.Хасанова/

 

Обща философия

/К.Мухаммед/

 

Хадис III /А.Абдулла/

 

14.10.2016

Петък

14:00

 

Акаид -/К.Мухаммед/ Коран-III-IV /А.Хасанов/

 

 

Коран V /А.Хасанов/

 

Османска епиграфика

/С.Андреев/  09:00 ч.

Ист.на бълг.Мюсюлм.

/Е.Байрактарова/ 10:00 ч.

 

15.10.2016

Събота

 

09:00

10:00

 

Български език

/                          /

 

Усул-ю Тефсир

/С.Хасанов/

 

Англ.език /               / Конст.право и чов.права

/Н.Киселова/

 

17.10.2016

Понеделник

14:00

 

Ист.на Исляма I

/А.Юмеров/

 

Усул-ю Хадис /А.Абдулла/

 

Ист.на  Мезх. /Кадир/

 

Логика /К.Мухаммед/

!

 

18.10.2016

Вторник

14:00 Комп.грам. /Ф.Садулла/ Ист.на Ислама II

/А.Юмеров/

 

Ислямска етика

/К.Мухаммед/

 

Тефсир III /С.Хасанов/

 

19.10.2016

Сряда

 

14:00 Сийер /С.Хасанова/ Арабски език III-IV

/Айхан/ и Практ.Арабабски език

Тефсир I II

/С.Хасанов/

 

Келям /К.Мухаммед/

 

20.10.2016

Четвъртък

14:00 Коран I-II /Ахмед  и Билял/ Усул-ю Фъкъх /А.Абдулла/ Педагогика /Л.Попов/

 

Ислямска философия

/К.Мухаммед/

 

21.10.2016

Петък

14:00 Х

 

Осм.-тур.език -/Емине/ Ислямо-турска л-ра

/Е.Байрактарова/

 

Съвр.исл.пробл.и фетви

/А.Юмеров/  09:00 ч.

Тасаввуф /Кадир/10:00 ч.

22.10.2016

Събота

09:00

10:00

 

Х Обща психол. /С.Иванов/ Възр.псих./С.Иванов/

Пед.псих./Иванов/

Социология на религията

/М.Серафимова/

Хоспетиране /Динчева/

/Допълнително/

 

Начало на учебната 2016/2017 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Искаме да Ви, уведомим, че учебната 2016-2017 година ще започне на 03 Октомври  2016 г. от 8:30 часа.

 

                                                                                                             ОТ РЕКТОРАТА

Поправка и ликвидация – 2016/2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                     УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 1. Поправителната изпитна сесия за Летен  семестьр на учебната 2015-2016 г.ще се проведе от 26 Септември до 02 Октомври  2016 г.

2. Ликвидационните изпити за учебната 2015-2016 ще се проведат от 10 Октомври 2016 до 21 Октомври 2016 г.

 

                                                                                                                               ОТ РЕКТОРАТА :

Конспект за Академичен Изпит

 

 1. Тахарет (Чистота), Абдест и Гусюл.

а) Видове нечистотия (неджасет)

б) Начини за пречистване от нечистотията

в) От гледна точка на чистотата определете водите Мутлак и Мукаййет, и на колко части се делят водите –Мутлак

г) Фарзовете, сюннетите на абдеста и нещата, които го развалят

д) Ситуации при които трябва да се вземе Гусюл (измиване на тялото)

е) Фарзове и сюннети на Гусюл

 1. Намаз.

а) Времената за Фарз намаз

б) Времената при които не е джаиз (позволено) да се кланя намаз

в) Шартовете, фарзовете, ваджибите и сюннетите на намаза

г) Нещата развалящи намаза

д) Нещата, които са Мекрух в намаза

 1. Джума и сефери намаз.

а) Условия за валидността на петъчния намаз

б) Задълженията (фарзовете) на петъчното Хутбе и условия за валидността му

в) Шартовете за да се считаш пътник (сефери)

г) Улеснения, от които се възползва пътника

 1. Дженазе и дженазе намаз.

а) Начин на изкъпване на починалия

б) Начин на завиване

в) Как се изпълнява (кланя) дженазе намаз

г) Форма, структура на гроба, начин на поставяне на починалия в гроба

 1. Оруч (говеене).

а) Началото и края на Рамазан

б) Условия на оруча

в) Времето за ниййет при различните видове оруч

г) Кои са нещата развалящи оруча

 1. Зекят.

а) Условия, при които зекятът е фарз

б) Хората на които може да се дава зекят

в) Зекят от златото и среброто

г) Зекятът на търговските стоки

д) Зекят от животните

е) Зекят на стоката, произведена от земята (пръстта)

 

 1. Никях (бракосъчетание).

а) Еркян, основи на женитбата (две страни, свободна воля)

б) Пречки за женитба (постоянни, временни)

в) Последици (резултати) от женитбата (мехир, нафака)

г) Разтрогване на съпружеските отношения (фесх, таляк (развод), развод с условие, развод със съгласие между двете страни)

д) Видове развод (таляк радж’и, таляк баин) и последствията от тях

 1. e) Иддет (период на изчакване) и осигуряване на препитание по време на иддет
 2. Акт (сделка).

а) Основи (еркян) на акта

б) Условия, касаещи валидността и приложението на сделката

г) Правни последствия от сделката, прилагане или разваляне на сделката

 1. Категориите уаджиб и харам (значение, установяване, последици).
 2. Връзката между разума и откровението.
 3. Иджма при Сахаба.
 4. Условията за Кияс
 5. Изследване на принципа „Всяко нещо в основата си е позволено, освен забраненото с текст“. Сфери на приложение и проблеми.

 

 1. Законодателният характер на Суннета.
 2. Връзката между Корана и Суннета.
 3. Причини за фалшифициране на хадисите.
 4. Условия за приемане на хадиса за достоверен или добър.
 5. Причини за изказването на даден хадис.
 6. Източници по Усулю’т-тефсир:

а) Първостепенни източници

б) Второстепенни източници

 1. Езковият произход на думата: „Куран“, терминологично определение за Куран-и Керим, разликата между Куран и Хадис Кудси.
 2. Определение за Вахи, видове вахи, писарите на вахия, материали върху които се е записвал вахия, мъдростите в низпославането на Курана на части, определения за айет и сура, класификация на сурите според обема им.
 3. Мекански и медински сури, дефиниции (3 мнения), отличителни черти на меканските и мединските сури и основни разлики между тях.
 4. Записване, събиране и размножаване на Курана.
 5. ел-Ахруфу’с-себ‘а.
 6. Четенията на Курана. Мутеуатир и мешхур кираати.
 7. Причините за низпославане: ползи от познаването на причините за низпославане, изрази които тълкувателите използват за оповестяване на причината, как се постъпва при съществуване на повече от една причина за низпославане.

 

 1. Махрадж.
 2. Теджуид.
 3. Езбер: Ясин, ел-Мулк и сурите между ан-Небе и ан-Нас.

 

 1. Различни наименования на дисциплината, изучаваща принципите на вярата. Дефиниции на Акаид и Келям. Разликата между Акаид и Келям. Обект и цел на Келяма.
 2. Вяра и основи на вярата:

Дефиниции на вярата. Вяра във Всевишния Аллах. Вяра в Меляикетата. Вяра в Книгите. Вяра в Пейгамберите. Вяра в Ахирета. Вяра в Кадаи Кадер (връзката между када и кадер, записването в левх-и махфуз, създаването на творенията като личности).

 1. Зараждането на Келяма (Мутезиле) и появата на Сунитския Келям:

Фактори породили Мутезилитския Келям. Основни възгледи на Мутезиле. Що е Келямски метод? Възникване на Сунитски Келям.

 1. Газзали и Келямският му подход:

Отправените му критики към Ислямските философи. Най-основното за Газзали: обобщение в три точки

 1. Нов етап в Келяма:

Причини пораждащи новия етап и най-известните атеистични течения.

 1. Специални понятия в Келяма:

Зат-сифат; джевхер, джисм, арад; кадим, хадис.

 1. 3 Доказателства за съществуването на Всевишния Аллах:

Фитра, низам, хараке, имкян, хикме, кемал, худус.

 1. 3 Причини за формиране на мезхеби:

Що е мезхеб, фърка, макале, нихле? Причини за разногласията.

 1. Мезхеби и течения:

Селефиййе, Матуридиййе, Ешариййе, Ваххабизъм, Шиа, Нусайриййе, Дурзиййе, Ахмедиййе (възникване и основни възгледи).

 1. История на Тасаввуф

Периода на Зухд, периода на Тасаввуф, периода на Тарикатите.

 1. Източници на Ислямската Етика:

Коранът и Хадисите. Моралът на Мухаммед (с.а.с).

 1. Ислямски морал:

Кораническият аспект на Ислямския морал. Същност и характерните черти на Ислямския морал.

 1. Основни Ислямски нравствени ценности:

Що е нравствена ценност? Ислямски нравствени добродетели.

 1. Нравствено възпитание на вярващите:

Нравствено възпитание. Основни принципи на нравственото възпитание и преодоляване на неморални навици.

 1. Ислямски перипатетизъм:

Дефиниция и цел на перипатетизма.

 1. Учени, изиграли важна роля в Ислямската философия:

Възгледите на Кинди относно Всевишния Аллах, вселената и душата. Приносът на Фараби и възгледите му относно философията. Мястото на Ибн Сина в Ислямската мисъл и философският му подход.

 1. Магрибска философска школа:

Ибн Бадже. Ибн Рушд.

 1. Предмет, задачи и значения на психологията.
 2. Източници, методи и етапи на психологическите изследвания.
 3. Психология на малката група.
 4. Психически състояния на личността –афект, агресия, стрес, депресия.

 

 1. Психологически теории за развитието на личността: (З. Фройд, К. Юнг, А. Адлер, Е. Маслоу, К. Роджърс, Л. Виготски).
 2. Биологични и социални фактори, които влияят на психичното развитие на личността.
 3. Периодизация на жизнения цикъл. Кризи в развитието на личността.
 4. Психология на детско –юношеската възраст.

 

 1. Поведенчески, когнитивни и хуманистични теории за ученето.
 2. Интерактивни методи за обучение. Социално-психологически тренинг.
 3. Психология на дейността и личността на учениците.
 4. Психология на дейността и личността на учителите.
 5. Психология на професионално-педагогическото общуване.

 

 1. Мотивация и религиозна мотивация.
 2. Чувство за вина и чувство за грях.
 3. Изграждане на религиозното чувство.
 4. Влиянието на религията върху психиката на човека.
 5. Причини и предпоставки на промяна в религиозното убеждение.

 

 1. Психология на класа.
 2. Дисциплината, роля и място в учебно-възпитателния процес.
 3. Основни методи използвани в религиозното обучение и възпитание.
 4. Особености при преподаване на религиозни предмети.
 5. Методи използвани в Корана и Праведната сунна.

 

 1. Учебно-възпитателната дейност като социална сфера:

Учебно-възпитателна дейност (педагогическа практика)? Необходим характер. Исторически променлива. Регионално особена. Връзки с другите сфери. Диференцирана.

 1. Педагогиката като наука:

Обект и предмет на педагогиката. Диференциация и интеграция на педагогическото познание. Равнища на педагогическо мислене.

 1. Организационни форми на обучение:

Урокът-дефиниция; дидактически задачи, елементи на урока въобще, видове уроци, структура на урока. Коран –курс: Mясто, определение, възникване, разпространение и цели на Коран-курсовете.

 

 1. Принципи на обучение и възпитание:

Що е принцип? Езикови форми. Видове принципи (според триадата учител-учебно съдържание-ученици). Анализ на някои принципи.

 1. Методи на обучение и възпитание:

Що е метод? Фактори (детерминанти), от които зависи изборът на методи. Анализ на някои методи.

 1. Дидактически принципи в обучението по религия-Ислям:

Същност и значение. Видове дидактически принципи.

 1. Дидактически методи в обучението по религия-Ислям:

Същност и значение във фокуса на дейностния подход. Видове дидактически методи.

 1. Ислямът по времето на Хз. Мухаммед и на праведните халифи.

а) Мекански и медински период

б) Управление на праведните халифи – Ебу Бекир , Хз. Умар,  Хз. Осман и Хз. Али.

 1. Ислямския свят при управлението на Омаядите. Ролята на рода Ебу Суфян и Мерван бин Хакем.
 2. Ислямския свят в епохата на Аббасидската династия.

а) Управлението на Харун Рашид, Амин Мемун и Муатасъм.

б) Държави в Абаситската империя.

 1. Създаване на Османската империя. Дейността на Орхан, Баязид, Челеби и Мурад.
 2. Възход на Османската империя. Управлението на Фатих, Баязид, Селим и Великолепний.
 3. Залезът на Османската империя

а) Вътрешни и външни причини

б) Колонизация на ислямския свят

 1. Разпространение на Исляма в България

а) Приемане на Исляма от тюркските племена

б) Колонизация. Еничарство.

 1. Уставът на мюсюлманското вероизповедание от 1919 година и дейността на религиозните институции.

а) Особености на устава от 1919 година.

б) Вакъфите. Шериатските съдилища.

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика; С.1996.
 2. Димитров, Л. И др. , Теория на възпитанието; С.1994.
 3. Попов, Л. , Отражението на педагогическата реалност; С.1997.
 4. Попов, Л. , Обектът на педагогиката; С. 1998.
 5. Панчовски, И. , Психология на религията;
 6. Петров, Х. , Психология и психопатология на религиозното чувство;
 7. Mulla Selçuk. Çoçuk Eğitiminde Metodlar;
 8. Mustafa Varlı,İslam İlmihali (İbadetler), Türkiye Diyanet VakfıYayınları,
 9. Komisyon, İlmihal I (İman ve İbadetler), İSAM (Diyanet İslam Ansiklopedisi)
 10. Komisyon, İlmihal II (İslam ve Toplum), İSAM )Diyanet İslam Ansiklopedisi)
 11. Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul
 12. Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim Tecvidi, Ankara 1993,
 13. Yusuf Tavaslı, Karabaş Tecvidi.
 14. Mehmed Ali Sarı, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, İstanbul
 15. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1993.
 16. Osman Keskioğlu, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ankara 1993.
 17. Ali Turgut, Tefsir Usulü ve Kaynaklar, İstanbul 1991.
 18. Yakup Çiçek, Tefsir Usulü
 19. Seyyit Kutup, Fi Zilali’l-Kur’an,
 20. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,
 21. Celal Yıldırım, Asrın Kur’an Tefsiri,
 22. İ. Lütfü Çakan, Anahatlarıyla Hadis, İstanbul 1999.
 23. İ. Lütfü Çakan, Hadis Usulü, İstanbul 1998.
 24. İ. Lütfü Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 1997
 25. Yaşar Kandemir ve diğerleri, Riyazu’s-Salihin Şerhi, İstanbul 1997.
 26. Nevevi, Kırk Hadis Şerhi, İstanbul 1997.
 27. Bekir Topaloğlu, Y.Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslam’da İnanç Esasları.
 28. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi Giriş, İstanbul.
 29. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla Kelam, İstanbul.
 30. Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yayınları.
 31. Hasan Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstsnbul.
 32. Selçuk Eraydın ve Tarikatlar.

Очни занятия за летен семестър на 2015/2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                 УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Очните занятия на задочниците за летен семестър на учебната 2015/2016 г. ще                                                           започнат от 28.03.2016 г. до 15.04.2016 г.

 Начало на лекциите: 08:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

       Висшият Ислямски Институт, обявява допълнителен прием на студенти за задочно обучение за учебната 2015/2016 г. – летен семестър. Приемните изпити ще се проведат на 16.02.2016 г. ( вторник ) от 14:00 часа.

Академични изпити – 2016 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Академичните изпити – Защита на дипломни работи ще се проведат на :

          1.По теологически  дисциплини на  24.02.2016 г.- от 09:00 ч.

2.По педагогически и социални дисциплини на  25.02.2016 г.- от 09:00 ч.

                                                                    ОТ РЕКТОРАТА

 

 

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната 2015-2016 година

  ПЪРВИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Български език 27.01.2016 г. Гл. ас. Пр. Цанкова /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
2. Компют. грамотност 28.01.2016 г. Ф. Садулла /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
3. Турски език I 29.01.2016 г. Д-р Е. Байрактарова /Редовни – А/ 9:00 ч.
4. Турски език I 29.01.2016 г. Р. Мехмедов /Редовни – Б/ и задочници/ 9:00 ч.
5. Коран-и Керим I 1.02.2016 г. А. Хасанов /Редовни – А и задочници/ 9:00 ч.
6. Коран-и Керим I 1.02.2016 г. Билял Джошкун /Редовни – Б / 9:00 ч.
7. Сийер 4.02.2016 г. С. Хасанова /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
8. Акаид 6.02.2016 г. Д-р К. Мухаммед /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
9. Арабски език I 8.02.2016 г. А. Селиман /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
  ВТОРИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Арабски език III 27.01.2016 г. Айхан Селиман 11:00 ч.
2. Турски език III 28.01.2016 г. Д-р Е. Байрактарова /Редовни и задочници/ 11:00 ч.
4. Усул-ю Тефсир 29.01.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 10:30 ч.
5. История на религиите 1.02.2016 г. Севджан Ибрахимова 11:00 ч.
6. Османо-турски език I 2.02.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
7. История на Исляма I 3.02.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
8. Ислямско вероучение II 4.02.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 11:00 ч.
9. Усул-ю Хадис 5.02.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 10:30 ч.
10. Коран и Керим III 8.02.2016 г. А. Хасанов / Редовни – А и задочници/ 11:00 ч.
11. Коран-и Керим III 8.02.2016 г. Билял Джошкун / Редовни – Б/ 11:00 ч.
  ТРЕТИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Тефсир I 27.01.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 11:00 ч.
2. Педагогика 29.01.2016 г. Проф. д-р Любомир Попов 09:00 ч.
3. Английски език I 28.01.2016 г. Салих Цинев 11:00 ч.
4. Възрастова психология 30.01.2016 г. Проф. д-р Стойко Иванов 11:00 ч.
5. Ислямско право I 1.02.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 11:00 ч.
6. История на Мезхебите 3.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
7. Коран и Керим V 6.02.2016 г. А. Хасанов /Редовни/ 11:00 ч.
8. Коран-и Керим V 6.02.2016 г. Б. Джошкун / Задочници/ 11:00 ч.
9. Хадис I 8.02.2016 г. Селиме Хасанова 11:00 ч.
  ЧЕТВЪРТИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Призив и приложение 27.01.2016 г. Д-р Улви АТА 14:00 ч.
2. Хадис III 28.01.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 9:00 ч.
3. Психология на религията 29.01.2016 г. Бирали Мюмюн 9:00 ч.
4. История на бълг. Мюсюлмани 30.01.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 9:00 ч.
5. Османска епиграфика 1.02.2016 г. Доц. Стефан Андреев 9:00 ч.
6. Тасаввуф 2.02.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
7. Келям 3.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
8. Тефсир III 5.02.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
9. Ислямска философия 6.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.

График за провеждане на семестриални изпити

Семестриалните изпити – редовна и поправителна сесия за зимен семестър на учебната 2015/2016 г. ще започнат :
От 27.01.2016 до 09.02.2016 г.
Поправителна изпитна сесия :
От 15.02.2016 до 27.02.2016 г.
Начало на летен семестър :
15.02.2016 г.

Очни Занятия на задочниците от ВИИ – 2015/2016 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ,
Очните занятия на студентите /Задочници/ от ПЪРВИ до ЧЕТВЪРТИ курс за зимен семетър на учебната 2015-2016 г. ще започнат на 30 Ноември 2015 г. /Понеделник/ от 9:00 ч. и ще продължат до 18 Декември 2015 г. /Петък/ включително.
Забележка : Присъствието Ви е задължително!

ОТ РЕКТОРАТА