Архив на: redaktor

Поправителна изпитна сесия – 2015/2016 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2014-2015 г.
в периода от 01.09.2015 г. до 06.09.2015 г.включително
ПЪРВИ КУРС
1 История на Исляма I 01.09.2015 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
2 Арабски език II 02.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
3 Турски език II 03.09.2015 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов 9:00 ч.
4 Ислямско вероучение 04.09.2015 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
5 Коран-и Керим II 05.09.2015 г. Ахмед и Билял 9:00 ч.
6 Религозно пеене 06.09.2015 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1 История на тефсира 01.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
2 Усул-ю фъкъх 01.09.2015 г. Д-р Ариф Абдулла 13:00 ч.
3 Коран-и Керим IV 02.09.2015 г. Ахмед Хасанов 9:00 ч.
4 Обща психология 02.09.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов 13:00 ч.
5 Арабски език IV 03.09.2015 г. Доц.д-р Дурсун А.Тюркмен 9:00 ч.
6 Ислямо-турска литература 03.09.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 13:00 ч.
7 Османо-турски език II 04.09.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 9:00 ч.
8 История на хадиса 04.09.2015 г. Селиме Хасанова 13:00 ч.
9 Приложна професионална подготовка 05.09.2015 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
10 Риторика 05.09.2015 г. Ахмед Хасанов 13:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
1 Османска дипл.и палеография 01.09.2015 г. Доц.Стефан Андреев 9:00 ч.
2 Ислямско право II 01.09.2015 г. Д-р Мустафа Хаджи 13:00 ч.
3 Педагогическа психология 02.09.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов 9:00 ч.
4 Тефсир II 02.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 13:00 ч.
5 Обща философия 03.09.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
6 Английски език II 03.09.2015 г. Салих Цинев 13:00 ч.
7 Хадис II 04.09.2015 г. Селиме Хасанова 9:00 ч.
8 Ислямска етика 04.09.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 13:00 ч.
9 Хоспетиране 05.09.2015 г. Гл.ас.Цветанка Динчева 9:00 ч.

Поправителни изпити на Четвърти курс

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна-лятна изпитна сесия на учебната 2014/2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г. включително
   
ЧЕТВЪРТИ КУРС  
1 Конституц. право и човешките права 08.06.2015 г. Д-р Наталия Киселова 09:00 ч.
2 Социология на религията 09.06.2015 г. Доц. д-р Мария Серафимова 11:00 ч.
3 Нова ист.на мюсюлманските страни 10.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
4 Логика 11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
5 Съврем.ислямски проблеми и фетви 12.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.
6 Методика на религиозното обучение 15.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.

График за редовна изпитна сесия 2014/2015 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2014-2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г.включително

 
ПЪРВИ КУРС
1.История на Исляма I                      08.06.2015 г. Айдън Юмеров                                 9:00 ч.
2.Турски език II                                  09.06.2015 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов  9:00 ч.
3.Арабски език II                                11.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                            9:00 ч.
4.Религозно пеене                             12.06.2015 г. Билял Джошкун                                  9:00 ч.
5.Ислямско вероучение                    14.06.2015 г. Айдън Юмеров                                  9:00 ч.
6.Коран-и Керим II                            16.06.2015 г. Ахмед и Билял                                    9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1.История на хадиса                          08.06.2015 г. Селиме Хасанова                            11:00 ч.
2.Ислямо-турска литература            09.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова               11:00 ч.
3.История на тефсира                       10.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                          11:00 ч.
4.Приложна професионална подготовка 11.06.2015 г. Билял Джошкун                      11:00 ч.
5.Арабски език IV                                        12.06.2015 г. Доц.д-р Дурсун А.Тюрнмен   11:00 ч.
6.Риторика                                                   13.06.2015 г. Ахмед Хасанов                        11:00 ч.
7.Коран-и Керим IV                                     14.06.2015 г. Ахмед Хасанов                        11:00 ч.
8.Обща психология                                     15.06.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов       11:00 ч.
9.Усул-ю фъкъх                                            16.06.2015 г. Д-р Ариф Абдулла                  11:00 ч.
10.Османо-турски език II                             17.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова     11:00 ч.

  ТРЕТИ КУРС
1.Хадис II                                                        08.06.2015 г. Селиме Хасанова                   9:00 ч.
2.Ислямска етика                                         09.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед             9:00 ч.
3.Тефсир II                                                    10.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                 9:00 ч.
4.Обща философия                                      11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед             9:00 ч.
5.Английски език II                                      12.06.2015 г. Салих Цинев                            9:00 ч.
6.Педагогическа психология                      13.06.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов       9:00 ч.
7.Османска дипл.и палеография               14.06.2015 г. Доц.Стефан Андреев             9:00 ч.
8.Хоспетиране                                              15.06.2015 г. Гл.ас.Цветанка Динчева       9:00 ч.
9.Ислямско право II                                     16.06.2015 г. Д-р Мустафа Хаджи                9:00 ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

       УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Академичните изпити – Защита на дипломни работи ще се проведат на :
1.По теологически дисциплини на 28.07.2015 г.- От 09:00 ч.
2.По педагогически и социални дисциплини на 29.07.2015 г.- От 09:00 ч.

                                                                                                                                 ОТ РЕКТОРАТА

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА 2014/2015 Г.

                    УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ,

          Уведомляваме ВИ, че крайният срок за подаване на документи е на 29.08.2014 г.    Кандидат- студентските приемни изпити ще се проведат на 02.09.2014 г. и  03.09.2014 г. в сградата на Висшия ислямски институт.

 

От Администрацията

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИИ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Поправителната изпитна сесия за учебната 2013/2014 г. ще се проведе през месец септември – 2014 г. Датите за изпитите са следните: от 15.09 до 19.09.2014 г. Ликвидационната изпитна сесия ще започне от 23.09 до 30.09.2014 г.

Конкретните дати по отделните дисциплини ще бъдат обявени допълнително.

Условия за кандитатстване за академичната 2014-2015 г.

КРАТЪК КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК АКТУАЛЕН ЗА УЧЕБНАТА

2014/2015 ГОДИНА

 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Висшият ислямски институт е специално висше училище на Главното мюфтийство със статут на юридическо лице. Той възникна през учебната 1998/99 год. на базата на Полувишият ислямски институт, който продължи традицията на Висшия отдел на „Нювваб”, съществувал от 1930 до 1945 г.

Дейността на института се осъществява на базата на Закона за изповеданията и Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Теология”.

Във връзка с подготовката за институционалната акредитация Правилникът за устройството и дейността на Висшия ислямски институт и учебните му планове са приведени в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование /ЗВО/ и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.

МИСИЯТА НА ВИИ

Основната цел на института е да подготвя квалифицирани мюсюлмански теолози, както и преподаватели по различните ислямски религиозни дисциплини в средните общообразователни духовни училища и по “Религия – Ислям” в основните и средните общински училища.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

В утвърдената учебна документация се предвижда тристепенно обучение.

Бакалавърска степен е със срок на обучение 4 години /8 семестъра/ за получаване на висше образование с общ минимален хорариум 3000 академични часа.

В първата степен студентите изучават:

 • Основи на ислямските науки: Коран-и Керим, Тефсир /интерпретация на Корана/, Хадис /предания за Пророка/, Фъкъх /ислямско вероучение/, Келям /ислямска догматика/ и др.;
 • История на Исляма и на религиите, Ислямска философия, етика и изкуство и т.н.;
 • Арабски, турски и западен език;
 • Педагогика и методика на религиозното обучение; обща, възрастова и религиозна психология и т.н.
 • Практическа подготовка – рамазански, педагогически стаж и др.

Завършилите този курс получават диплом, образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „ислямски теолог” и учител по ислямски учебни дисциплини.

Студентите, завършили с добър успех имат възможност да продължат обучението си в магистърска програма и докторантура по теологически дисциплини в Република Турция и в  страни, като Австрия, Великобритания, Индонезия и др.

Институтът разполага с относително добра база за обучение със специализирана библиотека и компютърен кабинет и прожекционна зала. На студентите от редовно обучение се осигурява безплатно общежитие и храна.

През учебната 2014/2015 година във ВИИ ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение. За задочната форма на обучение се внася семестриална такса от 50 лева.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 • Основни ислямски религиозни знания /тест/;
 • Интервю

Изпитите ще се проведат на 2 и 3 Септември 2014 г. от 9:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр. София.

При формирането на бала освен оценките от писмения и устния изпит, ще бъдат взети под внимание общият успех от дипломата за завършено средно образование и оценката по български език и литература от зрелостния изпит.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Завършено средно образование

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Молба за явяване на изпит;

 1. Диплома за средно образование, оригинал и фотокопие /оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието/;
 2. Фотокопие от лична карта (представя се личната карта за сверяване);
 3. Документ от съответното районно мюфтийство за религиозна принадлежност.

Краен срок за подаване на документите: 29 Август 2014 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Студентска книжка;

 1. Медицинско свидетелство;
 2. Снимки – 4 броя паспортен формат;

Краен срок за записване: 20 Август  2013 г.

Адрес:

1839 София

кв. “Враждебна”

ул. “57 №6

Тел: 02/ 945-62-98

Факс: 02/ 840-63-66

E-mail: vii_12@abv.bg

Web: www.islamicinstitute-bg.org