Архив на категория: Без категория

Ликвидационни изпити от 17.09. до 30.09.2018 г.за учебната 2017/2018 г.

ДЕН ЧАС КУРС  I КУРС  II КУРС  III КУРС IV

 

17.09.2018

Понеделник

 

 

Арабски език I-II 

/Сефер / 15:30 ч.

 

История на Тефсира

/А.Абдулах/ 14:40 ч.

 

Осм.-дипл. и палеогр.

/Ст.Андреев/ 10:00 ч.

 

Османска епиграфика

/С.Андреев/  10:00 ч.

Н. История на мюс.страни

/А.Юмеров/ 11:30 ч.

 

18.09.2018

Вторник

 

 

 

Исл. вероучение

/А.Юмеров/ 14:00 ч.

 

Коран-III-IV /М.Джанлъ/

15:30 ч.

 

 

Ислямско право I-II

/М.Хаджи/ 11:30 ч.

 

Псих.на религията

/Б.Мюмюн/ 14:40 ч.

 

19.09.2018

Сряда

  Рел.пеене 11:40 ч.

Турски език I-II

/Емине и Ридван/

15:30 ч.

Риторика /Ахмед/ 11:40 ч.

Исл. Вер. /Айдън/ 14:00 ч.

Осм.-тур. език 15:30 ч.

/Емине Байрактарова/

Хадис I-II

/С.Хасанова/ 10:00 ч.

 

Тасаввуф /Кадир/

14:40 ч.

20.09.2018

Четвъртък

  Х История на Хадиса

/С.Хасанова/ 12:20 ч.

 

Обща философия

/К.Мухаммед/

Акаид-15:30 ч.

Хадис III /А.Абдулах/

Тефсир III /А.Абдулах/

14:00 ч.

21.09.2018

Петък

  Х Турски език III

/Р.Мехмедов/ 09:00 ч.

 

Х Ист.на бълг.Мюсюлм.

/Е.Байрактарова / 09:00 ч.

 

22.09.2018

Събота

 

  Български език

/М.Дончева/ 10:00ч.

 

Усул-ю Тефсир

/Сефер/ 10:00 ч.

 

Английски език /E.Сечкина/

10:00 ч.

10:00 ч.
Понеделник   Ист.на Исляма I

/А.Юмеров/ 15:30 ч.

 

Усул-ю Хадис  /С.Хасанова/

14:50 ч.

Историяна  Мезхебите /К.Мухаммед/

15:30 ч.

Логика /К.Мухаммед/

Келям /К.Мухаммед/

15:30 ч.

25.09.2018

Вторник

  Комп.грам. /Ф.Садулла/

11:00 ч.

Ист.на Ислама II

/А.Юмеров/ 15:30 ч.

 

Ислямска етика

/К.Мухаммед/ 14:50 ч.

 

Методика Р.Обучение

/Б.Бирали/ 14:00 ч.

 

26.09.2018

Сряда

 

  Сийер /А.Юмеров/

14:00 ч.

Арабски език III-IV

/Сефер/ 15:30 ч.

Коран V /Ахмед/ 11:40 ч.

Тефсир I-II

/С.Хасанов/ 15:30 ч.

 

Коран VI  /Ахмед/

14:00 ч.

27.09.2018

Четвъртък

  Коран I-II /К.Мухаммед/ 15:30 ч. Усул-ю Фъкъх /А.Абдулах/ 14:00 ч. Х Ислямска философия

/К.Мухаммед/ 15:30 ч.

 

28.09.2018

Петък

  Х

 

История на Религиите / М.Хаджи/    14:00 ч. Хоспетиране /Динчева/

Педагогика /Л.Попов/

14:00 ч.

 

Съвр.исл.пробл.и фетви

/А.Юмеров/  10:00 ч.

 

Академични изпити за 2018 година

СЪОБЩЕНИЕ

                   На вниманието на абсолвентите, които желаят да се явят на Академични изпити обявени на 02.07.2018 г. / Понеделник / от 09:00 часа.

Изпитие ще се проведат в сградата на ВИИ .

 

От Администрацията

Поправителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  25.06.2018   до   01.07.2018 г. включително

 

ПЪРВИ  КУРС

1.История на Исляма I                                25.06.2018 г.   Айдън Юмеров                       09:00 ч.

2.Религозно пеене                                        26.06.2018 г.   Ахмед Хасанов                      09:00 ч.

3.Коран-и Керим II                             27.06.2018 г.  Д-р Кадир Мухаммед                        09:00 ч.

4.Арабски език II                                           28.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

5.Ислямско вероучение I                               29.06.2018 г.   Айдън Юмеров                   09:00 ч.

6.Турски език II                            30.06.2018 г.   Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов     11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

1.История на тефсира                                   25.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

2.Обща психология                                      25.06.2018 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       11:00 ч.

3.Османо-турски език II                              26.06.2018 г    Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч.

4.Ислямо-турска литература                      26.06.2018 г.   Д-р Емине Байрактарова       11:00 ч.

5.История на хадиса                                      27.06.2018 г.   Селиме  Хасанова                  11:00 ч.

6.Арабски език IV                                          28.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

7.Усул-ю фъкъх                                             29.06.2018 г.   Д-р Ариф Абдулах                 11:00 ч

8.Коран-и Керим IV                                       30.06.2018 г.   Доц.д-р Мустафа ДЖАНЛЪ    09:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

1.Хоспетиране                                                  25.06.2018 г.   Гл.ас.Цветанка Динчева        09:00 ч.

2.Ислямско право II                                          25.06.2018 г.   Д-р Мустафа Хаджи               11:00 ч.

3.Педагогическа психология                       26.06.2018 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       09:00 ч.

4.Тефсир II                                                     26.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                      11:00 ч.

5.Обща философия                               27.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                       09:00 ч.

6..Хадис II                                                      27.06.2018 г.   Селиме  Хасанова                       11:00 ч.

7.Ислямска етика                                 28.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                        09:00 ч.

8.Английски език II                                       28.06.2018 г.   Емине Сечкина                         11:00 ч.

9.Османска дипл.и палеография               29.06.2018 г.   Доц.Стефан Андреев             09 :00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

1.Отношение към Мюсюлм.в България  25.06.2018 г.   Проф.д-р Евгения Иванова    09:00 ч.

2.Социология на религията                     25.06.2018 г.   Доц.д-р Мария Серафимова     11:00 ч.

3.Логика                                                26.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                           09:00 ч.

4.Нова ист.на мюсюлманските страни         26.06.2018 г.   Айдън Юмеров                     11:00 ч.

5.Съврем.ислямски проблеми и фетви          27.06.2018 г.  Айдън Юмеров                    09:00 ч.

6.Методика на религиозното обучение        28.06.2018 г.   Бирали Мюмюн                  09:00 ч.

График за семестриални изпити за задочно обучение

 

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  08.05.2018  до  14.05.2018 г. включително.

ПЪРВИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Религозно пеене                                     08.05.2018 г.      Ахмед Хасанов                       14:00 ч.    

2.Турски език II                                      09.05.2018 г.       Ридван Мехмедов                    14:00 ч .

3.Ислямско вероучение II                     10.05.2018 г.      Айдън Юмеров                      14:00 ч.

4.История на Исляма I                                      11.05.2018 г.      Айдън Юмеров           14:30 ч .

5.Арабски език II                                  12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                   9:30 ч.

6.Коран-и Керим II                                14.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.   

ВТОРИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Османо-турски език II                        08.05.2018 г.       Д-р Емине Байрактарова       14:00 ч.

2.История на хадиса                              09.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    9:30 ч.

3.Усул-ю фъкъх                                     09.05.2018 г.      Д-р Ариф Абдулах                  14:00 ч.

4.Коран-и Керим IV                               10.05.2018 г.      Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ             14:00 ч.   

5.История на тефсира                            11.05.2018 г.       Д-р Сефер Хасанов                14:30 ч.

6.Арабски език IV                                 12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  9:30 ч.

7.Обща психология                                12.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов        11:30 ч.

8.Ислямо-турска литература                 14.05.2018 г.      Д-р Емине Байрактарова         14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО

1.Хоспетиране                                       08.05.2018 г.      Гл.ас.Цветанка Динчева           14:00 ч.

2.Педагогическа психология                 08.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов     10:00 ч.  

3.Ислямска етика                                  09.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             11:30 ч.  

4.Английски език II                              09.05.2018 г.      Емине Сечкина                       14:00 ч.  

5.Османска дипл.и палеография            10.05.2018 г.      Доц.Стефан Андреев      10:00 ч.

6.Ислямско право II                              11.05.2018 г.      Д-р Мустафа Хаджи              9:30 ч.  

7.Хадис II                                              11.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    14:30 ч.

8.Тефсир II                                            12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  11:30 ч.  

            ЧЕТВЪРТИ КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Логика                                                 08.05.2018 г.     Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.

2.Съвр. исл.проблеми и фетви                 09.05.2018 г.     Айдън Юмеров             14:00 ч.

3.Методика на религ.обучение                10.05.2018 г.      Бирали Мюмюн           14:00 ч.

4.Отношение към Мюсюл. в България    11.05.2018 г.  Проф.д-р Евгения Иванова    14:30 ч.

5.Нова история на Мюсюлм. страни      12.05.2018 г.      Айдън Юмеров              14:00 ч.

6.Социология на религията              14.05.2018 г.      Доц.д-р Мария Серафимова    9:30 ч.

 

 

Семестриални изпити за втори-летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на семестриални изпити за втори – летен семестър на учебната 2017/2018 г.

  1. От 08.05.2018 г. до 14.05.2018 г. Всички студенти задочно обучение от Първи до Четвърти курс. Също така Трети редовен курс.
  2. От 21.05.2018 г. до 27.05.2018 г. Всички студенти редовно обучение от Първи и Втори курс.

Поправителна сесия за задочници – 2017/2018 г.

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната  2017– 2018 година. В периода от 08 до 14 Януари 2018 г. /ЗАДОЧНИЦИ/

ПЪРВИ КУРС
 Арабски език I 08.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 14:00 ч.
 Компютърна грамотност 09.01.2018 г.  Ф. Садулла 09:00 ч.
 Турски език I 10.01.2018 г.  Р. Мехмедов 14:00 ч.
 Коран-и Керим I 11.01.2018 г.  д-р Кадир Мухаммед 14:00 ч.
 Български език 12.01.2018 г.  М. Дончева 09:00 ч.
 Сийер 13.01.2018 г.  А. Юмеров 09:00 ч.
 Акаид 13.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 11:00 ч.
ВТОРИ КУРС
 Усул-ю Хадис 08.01.2018 г.  С. Хасанова 14:00 ч.
 Усул-ю Тефсир 09.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 16:00 ч.
 Коран-и Керим III 10.01.2018 г.  доц. д-р М. Джанлъ 14:00 ч.
 Турски език III 11.01.2018 г.  Р. Мехмедов 14:00 ч.
 История на религиите 12.01.2018 г.  С. Ибрахимова 14:00 ч.
 Ислямско вероучение 13.01.2018 г.  А. Юмеров 09:00 ч.
 Османо-турски език I 13.01.2018 г.  д-р Е.  Байрактарова 11:00 ч.
 История на Исляма I 14.01.2018 г.  А. Юмеров 09:00 ч.
 Арабски език III 14.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 11:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
 Тефсир I 08.01.2018 г.  д-р С. Хасанов 14:00 ч.
 Възрастова психология 09.01.2018 г.  Проф. д-р С. Иванов 14:00 ч.
 Ислямско право I 09.01.2018 г.  д-р М. Хаджи 15:30 ч.
 Коран-и Керим V 10.01.2018 г.  А. Хасанов 14:00 ч.
 Хадис I 11.01.2018 г.  С. Хасанова 14:00 ч.
Английски език I 13.01.2018 г.  Е. Сечкина 09:00 ч.
 Педагогика 13.01.2018 г.  проф. д-р Л. Попов 11:00 ч.
 История на Мезхебите 14.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 09:00 ч.
ЧЕТВЪРТИ КУРС
 Османска епиграфика 08.01.2018 г.  доц.  Ст. Андреев 09:00 ч.
 Психология на религията 09.01.2018 г.  Б. Мюмюн 14:00 ч.
 Коран-и Керим VI 10.01.2018 г.  А. Хасанов 14:00 ч.
 История на бълг.Мюсюлмани 11.01.2018 г.  д-р Е.  Байрактарова 14:00 ч.
 Ислямска философия 12.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 14:00 ч.
 Хадис III 13.01.2018 г.  д-р А. Абдулах 09:00 ч.
 Тасаввуф 13.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 11:00 ч.
 Тефсир III 14.01.2018 г.  д-р А. Абдулах 09:00 ч.
 Келям 14.01.2018 г.  д-р К. Мухаммед 11:00 ч.

Допълнителен приемен изпит

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

     На 10.10. 2017 г. в сградата на ВИИ ще се проведе допълнителен приемен изпит за учебната 2017/2018 година. от 14:00 часа.  Изпита ще бъде само за редовна форма на обучение.

 

                                                                                                                   От Ректората

Допълнителен прием на 28.09.2017 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ 

СЪОБЩЕНИЕ

          ВИСШИЯ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА  УЧЕБНАТА

2017/2018 г. ЗА РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

28.09.2017 г. ОТ 09:00 часа В СГРАДАТА НА ВИИ.

 

ОТ РЕКТОРАТА

Добълнителен прием 2017/2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ 2017-2018 г. –       Допълнителен прием за Редовно  – Задочно обучение

 

1.Основни ислямски религиозни познания –  /тест/.

2.Интервю.

Изпитите ще се проведат на 07 Септември 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр.София.

 

                                                                                                                                       ОТ РЕКТОРАТА