Архив на категория: Кандидат-студенти

Добълнителен прием 2017/2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ 2017-2018 г. –       Допълнителен прием за Редовно  – Задочно обучение

 

1.Основни ислямски религиозни познания –  /тест/.

2.Интервю.

Изпитите ще се проведат на 07 Септември 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр.София.

 

                                                                                                                                       ОТ РЕКТОРАТА

Съобщение за прием – 2017/2018 г.

             ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

2016 – 2017 г.

I.Поправителните изпити за летен семестър на учебната 2016-2017 от 03.07.2017  до  07.07.2017 г.

II.Академичните изпити за учебната 2016-2017 г. на 04.07.2017 год. – от 9:00 ч.

III.Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2016-2017г.  от  25.09.2017  до  07.10.2017 г. от 9:00 ч.

2017 – 2018 г.

IV.Кандидатстудентски изпити за учебната 2017-2018 г. на 06.07.2017 г. от 8:30 ч.

V.Начало на учебната 2017-2018 г. на 02.10.2017 г./Понеделник/ от 8:30 ч.

VI.Очните занятия на задочниците за зимен семестър на учебната 20172018 г. – от  11.09.2017  до  29 .09.2017 г. от 8:30 ч.

VII.Семестриалните изпити на Задочниците за зимен семестър на учебната 2017-2018 г. – от  22.12.2017  до  29.12.2017 г. от 8:30 ч.

 

ОТ РЕКТОРАТА :

Допълнителен приемен изпит за редовна и задочна форма

 

Висшия Ислямски Институт обявява допълнителен прием на студенти за редовна и задочна форма на обучение

       На 13.10.2015 г. (вторник) от 8.30 часа, в сградата на Висшия Ислямски Институт в кв. Враждебна, ще се проведе допълнителен приемен изпит за редовна и задочна форма на обучение във ВИИ.

Желаещите може да се запишат в администрацията на Института.

Условия за кандитатстване за академичната 2014-2015 г.

КРАТЪК КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК АКТУАЛЕН ЗА УЧЕБНАТА

2014/2015 ГОДИНА

 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Висшият ислямски институт е специално висше училище на Главното мюфтийство със статут на юридическо лице. Той възникна през учебната 1998/99 год. на базата на Полувишият ислямски институт, който продължи традицията на Висшия отдел на „Нювваб”, съществувал от 1930 до 1945 г.

Дейността на института се осъществява на базата на Закона за изповеданията и Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Теология”.

Във връзка с подготовката за институционалната акредитация Правилникът за устройството и дейността на Висшия ислямски институт и учебните му планове са приведени в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование /ЗВО/ и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.

МИСИЯТА НА ВИИ

Основната цел на института е да подготвя квалифицирани мюсюлмански теолози, както и преподаватели по различните ислямски религиозни дисциплини в средните общообразователни духовни училища и по “Религия – Ислям” в основните и средните общински училища.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

В утвърдената учебна документация се предвижда тристепенно обучение.

Бакалавърска степен е със срок на обучение 4 години /8 семестъра/ за получаване на висше образование с общ минимален хорариум 3000 академични часа.

В първата степен студентите изучават:

 • Основи на ислямските науки: Коран-и Керим, Тефсир /интерпретация на Корана/, Хадис /предания за Пророка/, Фъкъх /ислямско вероучение/, Келям /ислямска догматика/ и др.;
 • История на Исляма и на религиите, Ислямска философия, етика и изкуство и т.н.;
 • Арабски, турски и западен език;
 • Педагогика и методика на религиозното обучение; обща, възрастова и религиозна психология и т.н.
 • Практическа подготовка – рамазански, педагогически стаж и др.

Завършилите този курс получават диплом, образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „ислямски теолог” и учител по ислямски учебни дисциплини.

Студентите, завършили с добър успех имат възможност да продължат обучението си в магистърска програма и докторантура по теологически дисциплини в Република Турция и в  страни, като Австрия, Великобритания, Индонезия и др.

Институтът разполага с относително добра база за обучение със специализирана библиотека и компютърен кабинет и прожекционна зала. На студентите от редовно обучение се осигурява безплатно общежитие и храна.

През учебната 2014/2015 година във ВИИ ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение. За задочната форма на обучение се внася семестриална такса от 50 лева.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 • Основни ислямски религиозни знания /тест/;
 • Интервю

Изпитите ще се проведат на 2 и 3 Септември 2014 г. от 9:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр. София.

При формирането на бала освен оценките от писмения и устния изпит, ще бъдат взети под внимание общият успех от дипломата за завършено средно образование и оценката по български език и литература от зрелостния изпит.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Завършено средно образование

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Молба за явяване на изпит;

 1. Диплома за средно образование, оригинал и фотокопие /оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието/;
 2. Фотокопие от лична карта (представя се личната карта за сверяване);
 3. Документ от съответното районно мюфтийство за религиозна принадлежност.

Краен срок за подаване на документите: 29 Август 2014 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Студентска книжка;

 1. Медицинско свидетелство;
 2. Снимки – 4 броя паспортен формат;

Краен срок за записване: 20 Август  2013 г.

Адрес:

1839 София

кв. “Враждебна”

ул. “57 №6

Тел: 02/ 945-62-98

Факс: 02/ 840-63-66

E-mail: vii_12@abv.bg

Web: www.islamicinstitute-bg.org