Месечни архиви: юли 2013

Условия за кандитатстване за академичната 2014-2015 г.

КРАТЪК КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК АКТУАЛЕН ЗА УЧЕБНАТА

2014/2015 ГОДИНА

 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Висшият ислямски институт е специално висше училище на Главното мюфтийство със статут на юридическо лице. Той възникна през учебната 1998/99 год. на базата на Полувишият ислямски институт, който продължи традицията на Висшия отдел на „Нювваб”, съществувал от 1930 до 1945 г.

Дейността на института се осъществява на базата на Закона за изповеданията и Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Теология”.

Във връзка с подготовката за институционалната акредитация Правилникът за устройството и дейността на Висшия ислямски институт и учебните му планове са приведени в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование /ЗВО/ и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.

МИСИЯТА НА ВИИ

Основната цел на института е да подготвя квалифицирани мюсюлмански теолози, както и преподаватели по различните ислямски религиозни дисциплини в средните общообразователни духовни училища и по “Религия – Ислям” в основните и средните общински училища.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

В утвърдената учебна документация се предвижда тристепенно обучение.

Бакалавърска степен е със срок на обучение 4 години /8 семестъра/ за получаване на висше образование с общ минимален хорариум 3000 академични часа.

В първата степен студентите изучават:

 • Основи на ислямските науки: Коран-и Керим, Тефсир /интерпретация на Корана/, Хадис /предания за Пророка/, Фъкъх /ислямско вероучение/, Келям /ислямска догматика/ и др.;
 • История на Исляма и на религиите, Ислямска философия, етика и изкуство и т.н.;
 • Арабски, турски и западен език;
 • Педагогика и методика на религиозното обучение; обща, възрастова и религиозна психология и т.н.
 • Практическа подготовка – рамазански, педагогически стаж и др.

Завършилите този курс получават диплом, образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „ислямски теолог” и учител по ислямски учебни дисциплини.

Студентите, завършили с добър успех имат възможност да продължат обучението си в магистърска програма и докторантура по теологически дисциплини в Република Турция и в  страни, като Австрия, Великобритания, Индонезия и др.

Институтът разполага с относително добра база за обучение със специализирана библиотека и компютърен кабинет и прожекционна зала. На студентите от редовно обучение се осигурява безплатно общежитие и храна.

През учебната 2014/2015 година във ВИИ ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение. За задочната форма на обучение се внася семестриална такса от 50 лева.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 • Основни ислямски религиозни знания /тест/;
 • Интервю

Изпитите ще се проведат на 2 и 3 Септември 2014 г. от 9:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр. София.

При формирането на бала освен оценките от писмения и устния изпит, ще бъдат взети под внимание общият успех от дипломата за завършено средно образование и оценката по български език и литература от зрелостния изпит.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Завършено средно образование

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Молба за явяване на изпит;

 1. Диплома за средно образование, оригинал и фотокопие /оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието/;
 2. Фотокопие от лична карта (представя се личната карта за сверяване);
 3. Документ от съответното районно мюфтийство за религиозна принадлежност.

Краен срок за подаване на документите: 29 Август 2014 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Студентска книжка;

 1. Медицинско свидетелство;
 2. Снимки – 4 броя паспортен формат;

Краен срок за записване: 20 Август  2013 г.

Адрес:

1839 София

кв. “Враждебна”

ул. “57 №6

Тел: 02/ 945-62-98

Факс: 02/ 840-63-66

E-mail: vii_12@abv.bg

Web: www.islamicinstitute-bg.org