Дневни архиви: 28 юни 2016

Конспект за Академичен Изпит

 

 1. Тахарет (Чистота), Абдест и Гусюл.

а) Видове нечистотия (неджасет)

б) Начини за пречистване от нечистотията

в) От гледна точка на чистотата определете водите Мутлак и Мукаййет, и на колко части се делят водите –Мутлак

г) Фарзовете, сюннетите на абдеста и нещата, които го развалят

д) Ситуации при които трябва да се вземе Гусюл (измиване на тялото)

е) Фарзове и сюннети на Гусюл

 1. Намаз.

а) Времената за Фарз намаз

б) Времената при които не е джаиз (позволено) да се кланя намаз

в) Шартовете, фарзовете, ваджибите и сюннетите на намаза

г) Нещата развалящи намаза

д) Нещата, които са Мекрух в намаза

 1. Джума и сефери намаз.

а) Условия за валидността на петъчния намаз

б) Задълженията (фарзовете) на петъчното Хутбе и условия за валидността му

в) Шартовете за да се считаш пътник (сефери)

г) Улеснения, от които се възползва пътника

 1. Дженазе и дженазе намаз.

а) Начин на изкъпване на починалия

б) Начин на завиване

в) Как се изпълнява (кланя) дженазе намаз

г) Форма, структура на гроба, начин на поставяне на починалия в гроба

 1. Оруч (говеене).

а) Началото и края на Рамазан

б) Условия на оруча

в) Времето за ниййет при различните видове оруч

г) Кои са нещата развалящи оруча

 1. Зекят.

а) Условия, при които зекятът е фарз

б) Хората на които може да се дава зекят

в) Зекят от златото и среброто

г) Зекятът на търговските стоки

д) Зекят от животните

е) Зекят на стоката, произведена от земята (пръстта)

 

 1. Никях (бракосъчетание).

а) Еркян, основи на женитбата (две страни, свободна воля)

б) Пречки за женитба (постоянни, временни)

в) Последици (резултати) от женитбата (мехир, нафака)

г) Разтрогване на съпружеските отношения (фесх, таляк (развод), развод с условие, развод със съгласие между двете страни)

д) Видове развод (таляк радж’и, таляк баин) и последствията от тях

 1. e) Иддет (период на изчакване) и осигуряване на препитание по време на иддет
 2. Акт (сделка).

а) Основи (еркян) на акта

б) Условия, касаещи валидността и приложението на сделката

г) Правни последствия от сделката, прилагане или разваляне на сделката

 1. Категориите уаджиб и харам (значение, установяване, последици).
 2. Връзката между разума и откровението.
 3. Иджма при Сахаба.
 4. Условията за Кияс
 5. Изследване на принципа „Всяко нещо в основата си е позволено, освен забраненото с текст“. Сфери на приложение и проблеми.

 

 1. Законодателният характер на Суннета.
 2. Връзката между Корана и Суннета.
 3. Причини за фалшифициране на хадисите.
 4. Условия за приемане на хадиса за достоверен или добър.
 5. Причини за изказването на даден хадис.
 6. Източници по Усулю’т-тефсир:

а) Първостепенни източници

б) Второстепенни източници

 1. Езковият произход на думата: „Куран“, терминологично определение за Куран-и Керим, разликата между Куран и Хадис Кудси.
 2. Определение за Вахи, видове вахи, писарите на вахия, материали върху които се е записвал вахия, мъдростите в низпославането на Курана на части, определения за айет и сура, класификация на сурите според обема им.
 3. Мекански и медински сури, дефиниции (3 мнения), отличителни черти на меканските и мединските сури и основни разлики между тях.
 4. Записване, събиране и размножаване на Курана.
 5. ел-Ахруфу’с-себ‘а.
 6. Четенията на Курана. Мутеуатир и мешхур кираати.
 7. Причините за низпославане: ползи от познаването на причините за низпославане, изрази които тълкувателите използват за оповестяване на причината, как се постъпва при съществуване на повече от една причина за низпославане.

 

 1. Махрадж.
 2. Теджуид.
 3. Езбер: Ясин, ел-Мулк и сурите между ан-Небе и ан-Нас.

 

 1. Различни наименования на дисциплината, изучаваща принципите на вярата. Дефиниции на Акаид и Келям. Разликата между Акаид и Келям. Обект и цел на Келяма.
 2. Вяра и основи на вярата:

Дефиниции на вярата. Вяра във Всевишния Аллах. Вяра в Меляикетата. Вяра в Книгите. Вяра в Пейгамберите. Вяра в Ахирета. Вяра в Кадаи Кадер (връзката между када и кадер, записването в левх-и махфуз, създаването на творенията като личности).

 1. Зараждането на Келяма (Мутезиле) и появата на Сунитския Келям:

Фактори породили Мутезилитския Келям. Основни възгледи на Мутезиле. Що е Келямски метод? Възникване на Сунитски Келям.

 1. Газзали и Келямският му подход:

Отправените му критики към Ислямските философи. Най-основното за Газзали: обобщение в три точки

 1. Нов етап в Келяма:

Причини пораждащи новия етап и най-известните атеистични течения.

 1. Специални понятия в Келяма:

Зат-сифат; джевхер, джисм, арад; кадим, хадис.

 1. 3 Доказателства за съществуването на Всевишния Аллах:

Фитра, низам, хараке, имкян, хикме, кемал, худус.

 1. 3 Причини за формиране на мезхеби:

Що е мезхеб, фърка, макале, нихле? Причини за разногласията.

 1. Мезхеби и течения:

Селефиййе, Матуридиййе, Ешариййе, Ваххабизъм, Шиа, Нусайриййе, Дурзиййе, Ахмедиййе (възникване и основни възгледи).

 1. История на Тасаввуф

Периода на Зухд, периода на Тасаввуф, периода на Тарикатите.

 1. Източници на Ислямската Етика:

Коранът и Хадисите. Моралът на Мухаммед (с.а.с).

 1. Ислямски морал:

Кораническият аспект на Ислямския морал. Същност и характерните черти на Ислямския морал.

 1. Основни Ислямски нравствени ценности:

Що е нравствена ценност? Ислямски нравствени добродетели.

 1. Нравствено възпитание на вярващите:

Нравствено възпитание. Основни принципи на нравственото възпитание и преодоляване на неморални навици.

 1. Ислямски перипатетизъм:

Дефиниция и цел на перипатетизма.

 1. Учени, изиграли важна роля в Ислямската философия:

Възгледите на Кинди относно Всевишния Аллах, вселената и душата. Приносът на Фараби и възгледите му относно философията. Мястото на Ибн Сина в Ислямската мисъл и философският му подход.

 1. Магрибска философска школа:

Ибн Бадже. Ибн Рушд.

 1. Предмет, задачи и значения на психологията.
 2. Източници, методи и етапи на психологическите изследвания.
 3. Психология на малката група.
 4. Психически състояния на личността –афект, агресия, стрес, депресия.

 

 1. Психологически теории за развитието на личността: (З. Фройд, К. Юнг, А. Адлер, Е. Маслоу, К. Роджърс, Л. Виготски).
 2. Биологични и социални фактори, които влияят на психичното развитие на личността.
 3. Периодизация на жизнения цикъл. Кризи в развитието на личността.
 4. Психология на детско –юношеската възраст.

 

 1. Поведенчески, когнитивни и хуманистични теории за ученето.
 2. Интерактивни методи за обучение. Социално-психологически тренинг.
 3. Психология на дейността и личността на учениците.
 4. Психология на дейността и личността на учителите.
 5. Психология на професионално-педагогическото общуване.

 

 1. Мотивация и религиозна мотивация.
 2. Чувство за вина и чувство за грях.
 3. Изграждане на религиозното чувство.
 4. Влиянието на религията върху психиката на човека.
 5. Причини и предпоставки на промяна в религиозното убеждение.

 

 1. Психология на класа.
 2. Дисциплината, роля и място в учебно-възпитателния процес.
 3. Основни методи използвани в религиозното обучение и възпитание.
 4. Особености при преподаване на религиозни предмети.
 5. Методи използвани в Корана и Праведната сунна.

 

 1. Учебно-възпитателната дейност като социална сфера:

Учебно-възпитателна дейност (педагогическа практика)? Необходим характер. Исторически променлива. Регионално особена. Връзки с другите сфери. Диференцирана.

 1. Педагогиката като наука:

Обект и предмет на педагогиката. Диференциация и интеграция на педагогическото познание. Равнища на педагогическо мислене.

 1. Организационни форми на обучение:

Урокът-дефиниция; дидактически задачи, елементи на урока въобще, видове уроци, структура на урока. Коран –курс: Mясто, определение, възникване, разпространение и цели на Коран-курсовете.

 

 1. Принципи на обучение и възпитание:

Що е принцип? Езикови форми. Видове принципи (според триадата учител-учебно съдържание-ученици). Анализ на някои принципи.

 1. Методи на обучение и възпитание:

Що е метод? Фактори (детерминанти), от които зависи изборът на методи. Анализ на някои методи.

 1. Дидактически принципи в обучението по религия-Ислям:

Същност и значение. Видове дидактически принципи.

 1. Дидактически методи в обучението по религия-Ислям:

Същност и значение във фокуса на дейностния подход. Видове дидактически методи.

 1. Ислямът по времето на Хз. Мухаммед и на праведните халифи.

а) Мекански и медински период

б) Управление на праведните халифи – Ебу Бекир , Хз. Умар,  Хз. Осман и Хз. Али.

 1. Ислямския свят при управлението на Омаядите. Ролята на рода Ебу Суфян и Мерван бин Хакем.
 2. Ислямския свят в епохата на Аббасидската династия.

а) Управлението на Харун Рашид, Амин Мемун и Муатасъм.

б) Държави в Абаситската империя.

 1. Създаване на Османската империя. Дейността на Орхан, Баязид, Челеби и Мурад.
 2. Възход на Османската империя. Управлението на Фатих, Баязид, Селим и Великолепний.
 3. Залезът на Османската империя

а) Вътрешни и външни причини

б) Колонизация на ислямския свят

 1. Разпространение на Исляма в България

а) Приемане на Исляма от тюркските племена

б) Колонизация. Еничарство.

 1. Уставът на мюсюлманското вероизповедание от 1919 година и дейността на религиозните институции.

а) Особености на устава от 1919 година.

б) Вакъфите. Шериатските съдилища.

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика; С.1996.
 2. Димитров, Л. И др. , Теория на възпитанието; С.1994.
 3. Попов, Л. , Отражението на педагогическата реалност; С.1997.
 4. Попов, Л. , Обектът на педагогиката; С. 1998.
 5. Панчовски, И. , Психология на религията;
 6. Петров, Х. , Психология и психопатология на религиозното чувство;
 7. Mulla Selçuk. Çoçuk Eğitiminde Metodlar;
 8. Mustafa Varlı,İslam İlmihali (İbadetler), Türkiye Diyanet VakfıYayınları,
 9. Komisyon, İlmihal I (İman ve İbadetler), İSAM (Diyanet İslam Ansiklopedisi)
 10. Komisyon, İlmihal II (İslam ve Toplum), İSAM )Diyanet İslam Ansiklopedisi)
 11. Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul
 12. Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim Tecvidi, Ankara 1993,
 13. Yusuf Tavaslı, Karabaş Tecvidi.
 14. Mehmed Ali Sarı, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, İstanbul
 15. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1993.
 16. Osman Keskioğlu, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ankara 1993.
 17. Ali Turgut, Tefsir Usulü ve Kaynaklar, İstanbul 1991.
 18. Yakup Çiçek, Tefsir Usulü
 19. Seyyit Kutup, Fi Zilali’l-Kur’an,
 20. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,
 21. Celal Yıldırım, Asrın Kur’an Tefsiri,
 22. İ. Lütfü Çakan, Anahatlarıyla Hadis, İstanbul 1999.
 23. İ. Lütfü Çakan, Hadis Usulü, İstanbul 1998.
 24. İ. Lütfü Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 1997
 25. Yaşar Kandemir ve diğerleri, Riyazu’s-Salihin Şerhi, İstanbul 1997.
 26. Nevevi, Kırk Hadis Şerhi, İstanbul 1997.
 27. Bekir Topaloğlu, Y.Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslam’da İnanç Esasları.
 28. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi Giriş, İstanbul.
 29. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla Kelam, İstanbul.
 30. Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yayınları.
 31. Hasan Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstsnbul.
 32. Selçuk Eraydın ve Tarikatlar.