Семестриални изпити 2017/2018 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната  2017 – 2018 година

В периода от 21 декември  до  28 декември 2017 год.    / ЗАДОЧНИЦИ /

                                                                                                Утвъждавам,

                                                                                                            И.Д. РЕКТОР : ……………..

                                                                                                                        /Д-р М.ХАДЖИ/

ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина       Дата                Преподавател                                                         Час

 1. Български език   22.12.2017 г.  Mаргарита Дончева                                   14:00 ч.
 2. Коран-и Керим I           23.12.2017 г.      Д-р Кадир Мухаммед                    09:00 ч.
 3. Акаид           24.12.2017 г.      Д-р К.Мухаммед                                                14:00 ч.
 4. Сийер           25.12.2017 г.      А.Юмеров                                                          14:00 ч.
 5. Компют.грамотност    26.12.2017 г.      Ф.Садулла                                        14:00 ч.
 6. Турски език I           27.12.2017 г.      Р.Мехмедов                                           14:00 ч.
 7. Арабски език I           28.12.2017 г.     Д-р С.Хасанов                                      14:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

 1. 1. Коран и Керим III      21.12.2017 г.       Доц.д-р Мустафа ДЖАНЛЪ                      14:00 ч
 2. 2. История на религиите 22. 12.2017 г.  Севджан Ибрахимова                             14:00 ч.
 3. 3. Усул-ю Тефсир                  23.  12.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                            09:00 ч.
 4. 4. Османо-турски език I      23. 12.2017 г.       Д-р Емине Байрактарова                11:00 ч.
 5. История на Исляма I       24.12.2017 г.       Айдън Юмеров                                         09:00 ч.
 6. 6. Арабски език III               24. 12.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                              11:00 ч.
 7. 7. Усул-ю Хадис                   26. 12.2017 г.       Селиме Хасанова                                 11:00 ч.
 8. 8. Турски език III      26. 12.2017            г.        РидванМехмедов                                14:00 ч.
 9. Ислямско вероучение II    27.12.2017 г.     Айдън Юмеров                                       14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

 1. Коран и Керим V   21.12.2017 г.          Ахмед Хасанов                                                 14:00 ч.
 2. Педагогика   22.12.2017 г.          Проф.д-р Любомир Попов                                      14:00 ч.
 3. Възрастова психология   23.12.2017 г.          Проф.д-р Стойко Иванов                  09:00 ч.
 4. Английски език I   23.12.2017 г.          Емине Сечкина                                                 11:00 ч.
 5. Тефсир I                24.12.2017 г.          Д-р Сефер Хасанов                                              09:00 ч.
 6. История на Мезхебите   25.12.2017 г.          Д-р Кадир Мухаммед                            14:00 ч.
 7. Ислямско право I   26.12.2017 г.          Д-р Мустафа Хаджи                                         14:00 ч.
 8. Хадис I   27.12.2017 г.          Селиме Хасанова                                                                14:00 ч.

 

            ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Келям 22.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                                   14:00 ч.
 2. История на бълг.Мюсюлмани 23.12.2017 г Д-р Емине Байрактарова                        09:00 ч.
 3. Османска епиграфика 23.12.2017 г.       Доц.Стефан Андреев                                       11:00 ч.
 4. Хадис III 24.12.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                                      09:00 ч.
 5. Тефсир III                    24.12.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                11:00 ч.
 6. Ислямска философия 25.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                       14:00 ч.
 7. Психология на религията             26.12.2017 г.        Бирали Мюмюн                            14:00 ч.
 8. Тасаввуф 27.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                              14:00 ч.
 9. Коран-и Керим VI 28.12.2017 г.        Ахмед Хасанов                                                         14:00 ч.