График за семестриални изпити за задочно обучение

 

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  08.05.2018  до  14.05.2018 г. включително.

ПЪРВИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Религозно пеене                                     08.05.2018 г.      Ахмед Хасанов                       14:00 ч.    

2.Турски език II                                      09.05.2018 г.       Ридван Мехмедов                    14:00 ч .

3.Ислямско вероучение II                     10.05.2018 г.      Айдън Юмеров                      14:00 ч.

4.История на Исляма I                                      11.05.2018 г.      Айдън Юмеров           14:30 ч .

5.Арабски език II                                  12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                   9:30 ч.

6.Коран-и Керим II                                14.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.   

ВТОРИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Османо-турски език II                        08.05.2018 г.       Д-р Емине Байрактарова       14:00 ч.

2.История на хадиса                              09.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    9:30 ч.

3.Усул-ю фъкъх                                     09.05.2018 г.      Д-р Ариф Абдулах                  14:00 ч.

4.Коран-и Керим IV                               10.05.2018 г.      Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ             14:00 ч.   

5.История на тефсира                            11.05.2018 г.       Д-р Сефер Хасанов                14:30 ч.

6.Арабски език IV                                 12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  9:30 ч.

7.Обща психология                                12.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов        11:30 ч.

8.Ислямо-турска литература                 14.05.2018 г.      Д-р Емине Байрактарова         14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО

1.Хоспетиране                                       08.05.2018 г.      Гл.ас.Цветанка Динчева           14:00 ч.

2.Педагогическа психология                 08.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов     10:00 ч.  

3.Ислямска етика                                  09.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             11:30 ч.  

4.Английски език II                              09.05.2018 г.      Емине Сечкина                       14:00 ч.  

5.Османска дипл.и палеография            10.05.2018 г.      Доц.Стефан Андреев      10:00 ч.

6.Ислямско право II                              11.05.2018 г.      Д-р Мустафа Хаджи              9:30 ч.  

7.Хадис II                                              11.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    14:30 ч.

8.Тефсир II                                            12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  11:30 ч.  

            ЧЕТВЪРТИ КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Логика                                                 08.05.2018 г.     Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.

2.Съвр. исл.проблеми и фетви                 09.05.2018 г.     Айдън Юмеров             14:00 ч.

3.Методика на религ.обучение                10.05.2018 г.      Бирали Мюмюн           14:00 ч.

4.Отношение към Мюсюл. в България    11.05.2018 г.  Проф.д-р Евгения Иванова    14:30 ч.

5.Нова история на Мюсюлм. страни      12.05.2018 г.      Айдън Юмеров              14:00 ч.

6.Социология на религията              14.05.2018 г.      Доц.д-р Мария Серафимова    9:30 ч.