Ликвидационни изпити от 17.09. до 30.09.2018 г.за учебната 2017/2018 г.

ДЕН ЧАС КУРС  I КУРС  II КУРС  III КУРС IV

 

17.09.2018

Понеделник

 

 

Арабски език I-II 

/Сефер / 15:30 ч.

 

История на Тефсира

/А.Абдулах/ 14:40 ч.

 

Осм.-дипл. и палеогр.

/Ст.Андреев/ 10:00 ч.

 

Османска епиграфика

/С.Андреев/  10:00 ч.

Н. История на мюс.страни

/А.Юмеров/ 11:30 ч.

 

18.09.2018

Вторник

 

 

 

Исл. вероучение

/А.Юмеров/ 14:00 ч.

 

Коран-III-IV /М.Джанлъ/

15:30 ч.

 

 

Ислямско право I-II

/М.Хаджи/ 11:30 ч.

 

Псих.на религията

/Б.Мюмюн/ 14:40 ч.

 

19.09.2018

Сряда

  Рел.пеене 11:40 ч.

Турски език I-II

/Емине и Ридван/

15:30 ч.

Риторика /Ахмед/ 11:40 ч.

Исл. Вер. /Айдън/ 14:00 ч.

Осм.-тур. език 15:30 ч.

/Емине Байрактарова/

Хадис I-II

/С.Хасанова/ 10:00 ч.

 

Тасаввуф /Кадир/

14:40 ч.

20.09.2018

Четвъртък

  Х История на Хадиса

/С.Хасанова/ 12:20 ч.

 

Обща философия

/К.Мухаммед/

Акаид-15:30 ч.

Хадис III /А.Абдулах/

Тефсир III /А.Абдулах/

14:00 ч.

21.09.2018

Петък

  Х Турски език III

/Р.Мехмедов/ 09:00 ч.

 

Х Ист.на бълг.Мюсюлм.

/Е.Байрактарова / 09:00 ч.

 

22.09.2018

Събота

 

  Български език

/М.Дончева/ 10:00ч.

 

Усул-ю Тефсир

/Сефер/ 10:00 ч.

 

Английски език /E.Сечкина/

10:00 ч.

10:00 ч.
Понеделник   Ист.на Исляма I

/А.Юмеров/ 15:30 ч.

 

Усул-ю Хадис  /С.Хасанова/

14:50 ч.

Историяна  Мезхебите /К.Мухаммед/

15:30 ч.

Логика /К.Мухаммед/

Келям /К.Мухаммед/

15:30 ч.

25.09.2018

Вторник

  Комп.грам. /Ф.Садулла/

11:00 ч.

Ист.на Ислама II

/А.Юмеров/ 15:30 ч.

 

Ислямска етика

/К.Мухаммед/ 14:50 ч.

 

Методика Р.Обучение

/Б.Бирали/ 14:00 ч.

 

26.09.2018

Сряда

 

  Сийер /А.Юмеров/

14:00 ч.

Арабски език III-IV

/Сефер/ 15:30 ч.

Коран V /Ахмед/ 11:40 ч.

Тефсир I-II

/С.Хасанов/ 15:30 ч.

 

Коран VI  /Ахмед/

14:00 ч.

27.09.2018

Четвъртък

  Коран I-II /К.Мухаммед/ 15:30 ч. Усул-ю Фъкъх /А.Абдулах/ 14:00 ч. Х Ислямска философия

/К.Мухаммед/ 15:30 ч.

 

28.09.2018

Петък

  Х

 

История на Религиите / М.Хаджи/    14:00 ч. Хоспетиране /Динчева/

Педагогика /Л.Попов/

14:00 ч.

 

Съвр.исл.пробл.и фетви

/А.Юмеров/  10:00 ч.